Įvaizdžio gadintojams būtinas atkirtis
Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­jos na­rys, Ka­na­do­je gy­ve­nan­tis ra­šy­to­jas, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas An­ta­nas Ši­lei­ka ap­gai­les­tau­ja, kad ne­re­tai Lie­tu­va pa­sau­lio ži­niask­lai­dos vaiz­duo­ja­ma ne iš pa­čios ge­riau­sios pu­sės. Jo po­žiū­riu, vals­ty­bė tu­rė­tų ak­ty­viau rea­guo­ti į to­kius da­ly­kus, nes nuo jų iš da­lies pri­klau­so Lie­tu­vos įvaiz­dis.

Seimo ir PLB komisijos šiandienos rytinis posėdis buvo skirtas Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje aptarti. Pasak pranešimą skaičiusio A. Šileikos, tas įvaizdis gali būti įvairiapusis. Jam artimiausias tas, kuris kuriamas per meną.

„Deja, užsienio spaudoje dažnai pasirodo neigiamų žinių apie Lietuvą. Po jų gaunu daug laiškų, kuriuose žmonės manęs klausia, kas ten Lietuvoje darosi“, – kalbėjo jis.

Antanas Šileika./BNS nuotrauka

A. Šileika pateikė tris pavyzdžius, kurie, jo akimis, geriausiai iliustruoja, kaip žiniasklaidos publikacijos veikia mūsų šalies įvaizdį. Pirmiausia jis apžvelgė leidinyje „The New Yorker“ išspausdintą žinomos Niujorko žurnalistės, Rusijos aktualijų žinovės Mashos Gessen publikaciją apie Rūtos Vanagaitės kūrybinius bandymus bei esą Lietuvoje patirtą spaudimą dėl išsakytos nuomonės.

„Man buvo labai keista, kad M. Gessen pateikė tik R. Vanagaitės traktavimą, nebuvo atspindėta jokia kita nuomonė“, – teigė A. Šileika. Jis sakė parašęs redakcijai laišką, tačiau jokios reakcijos nesulaukęs.

Kitas rašinys prieš gerą pusmetį pasirodęs plačiai žinomame leidinyje „The New York Review of Books“ buvo skirtas Jonui Mekui.

„J. Mekas, kuris tarp Amerikos menininkų buvo tarsi šventasis, rašinyje buvo užsipultas dėl daugelio dalykų. Vienas kaltinimas, mano požiūriu, visiškai absurdiškas, kad karo metais jis per mažai Lietuvoje dalyvavo pasipriešinime“, – pasakojo A. Šileika.

Po tokio straipsnio garsaus menininko reputacija, anot jo, „krito kaip akmuo į vandenį“, „tačiau niekas apie tai Lietuvoje nenori rašyti“, – pastebėjo kalbėtojas. Trečias pavyzdys – „Los Angeles Times“ publikacija apie iš Lietuvos pabėgusią teisėją Neringą Venckienę.

Rašinys iliustruotas jos sūnaus nuotrauka. „Iš teksto galima suprasti, kad Lietuva persekioja savo buvusius teisėjus“, – sakė A. Šileika.

Pranešėjo nuomone, į tokius ir panašius atvejus, kuriuose iškraipoma tikrovė, būtina reaguoti. Kaip vieną galimų variantų jis siūlė valdžios institucijoms bendradarbiauti su vienos ar kitos šalies viešųjų ryšių bendrovėmis, kurios, išmanydamos vietos kontekstą, pateiktų Lietuvos požiūrį.