Ir antrą kartą nepavyko atleisti teisėtai
Bu­vęs Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jas Dai­vis Za­bu­lio­nis ir an­trą kar­tą iš par­ei­gų bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai, jam pri­teis­ta 13,2 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ja už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas. D. Za­bu­lio­nio at­lei­di­mą ne­teis­tu pir­ma­die­nį pa­skel­bė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas.Ta­čiau par­eiš­kė­jas į dar­bą ne­grą­ži­na­mas.

Teismo sprendimas nėra galutinis, jis dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Pirmą kartą iš pareigų D. Zabulionis atleistas pernai kovą dėl neskaidrių ryšių su koncerno „MG Baltic“ ir bendrovės „Kauno tiltai“ vadovais.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) vasarį patenkino D. Zabulionio skundą ir nurodė jį gražinti į buvusias pareigas, taip pat liepta išmokėti jam beveik 30 tūkst. eurų kompensaciją. Į darbą jis grąžintas vasario pabaigoje.

Antrą kartą D. Zabulionis atleistas kovo 21 dieną. Galimą jo tarnybinį nusižengimą tyrusi Kelių direkcijos komisija nustatė, kad jis šiurkščiai nusižengė valstybės tarnautojo pareigoms ir valstybės tarnautojo etikos principams, diskreditavo valstybės tarnybą ir pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Teisėsauga įtaria, kad D. Zabulionis į aukštas pareigas Kelių direkcijoje buvo paskirtas buvusio koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio ir tuometinio bendrovės „Kauno tiltai“ valdybos pirmininko Nerijaus Eidukevičiaus dėka.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymoje teigiama, kad susitikimų su verslininkais metu D. Zabulionis galėjo perduoti tarnybinę paslaptį turinčią informaciją. Tuo metu D. Zabulionis tikina, kad su R. Kurlianskiu jį siejo ilgametė, apie 30 metų trunkanti asmeninė pažintis, judviejų šeimos tarpusavyje bendravo.