Ieškodama rėmėjų naujai knygai Vanagaitė apeliuoja į tariamą cenzūrą Lietuvoje
No­rė­da­ma iš­leis­ti nau­ją kny­gą Rū­ta Va­na­gai­tė pra­dė­jo su­telk­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo (angl. crowd­fun­ding) kam­pa­ni­ją. Kreip­da­ma­si į po­ten­cia­lius rė­mė­jus ra­šy­to­ja tei­gė, esą Lie­tu­vo­je kny­ga vei­kiau­siai die­nos švie­sos ne­iš­vys dėl šios tu­ri­nio.

Naują knygą parašiusi Rūta Vanagaitė pradėjo sutelktinio finansavimo kampaniją. Rašytojos tikslas – surinkti 35 tūkst. dolerių knygos leidybai. Per pirmą dieną rėmėjai jau paaukojo virš tūkstančio.

Kreipdamasi į potencialius rėmėjus rašytoja teigė, esą Lietuvoje knyga veikiausiai dienos šviesos neišvys dėl šios turinio.

Naujoji Rūtos Vanagaitės knyga – „Mūsiškių“ tęsinys. Angliškame jos pristatyme teigiama, kad autorė ir toliau kovoja, idant papasakotų tiesą apie Holokaustą savo šalyje. Teksto vertimas iš anglų kalbos:

Tiesos metas.

Lietuvą sudrebinusios knygos „Mūsiškiai“ autorė Rūta Vanagaitė ir toliau kovoja, idant papasakotų tiesą apie Holokaustą savo šalyje. Šį kartą ji sujungė jėgas su pasaulyje gerai žinomu istoriku dr. Cristophu Dieckmannu. 300 puslapių storio knyga, pavadinimu „...And Their Local Helpers“ („... Ir jų vietiniai pagalbininkai“) jau beveik parengta. Tačiau dienos šviesos Lietuvoje knyga veikiausiai neišvys dėl savo turinio. Mums reikia jūsų pagalbos renkant pinigus, kad šis beprecedentis veikalas būtų nepriklausomai išleistas.“

Lietuvoje ir už jos sienų populiarumo sulaukusius „Mūsiškius“ Rūta Vanagaitė parašė kartu su „nacių medžiotoju“ save tituluojančiu Efraimu Zuroffu, Jeruzalėje esančio Simono Wiesenthalio centro vadovu. Tęsinį autorė rengia kartu su viešojoje erdvėje gana retai pasisakančiu istoriku Cristophu Dieckmannu, nacių okupacijos Lietuvoje laikotarpio istorijos specialistu.

LŽ primena, kad Rūtos Vanagaitės knygas leidykla „Alma Littera“ iš prekybos pašalino ne dėl jų turinio, o dėl leidyklos vertybinės pozicijos, rašytojai sureagavus į Seimo siūlymą 2018-uosius paskelbti Adolfo Ramanausko – Vanago metais. „Mūsiškių“ autorė teigė, kad partizanų vadas „nėra joks didvyris“, kad jo niekas nekankino ir kad šis bendradarbiavęs su KGB. Moteris teigė tokias išvadas pasidariusi iš KGB dokumentų. Vėliau šiuos teiginius autorė atsiėmė.

Autorės komentaro apie naująją knygą LŽ gauti kol kas nepavyko.