Į VTEK akiratį pateko būrys medžiotojų
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mus dėl dar de­vy­nių me­džio­to­jų klu­bo „Gi­rios“ na­rių, dir­ban­čių įvai­rio­se vals­ty­bės įstai­go­se. Tarp ti­ria­mų­jų – ir Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos di­rek­to­rius Al­ber­tas Sta­nis­lo­vai­tis.

Etikos sargai aiškinsis, ar valdininkai tinkamai ir laiku deklaravo narystę šiame klube.

VTEK taip pat vertins Aplinkos ministerijos Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vedėjo Zbignevo Glazko, Zarasų savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, Valstybinių miškų urėdijos Miško apsaugos skyriaus vedėjo Mariaus Ivanausko, Ukmergės regioninio padalinio girininko pavaduotojo Arūno Dzedzevičiaus, Jurbarko regioninio padalinio girininko Antano Kamaičio ir girininko pavaduotojo Mariaus Gerulaičio, Panevėžio regioninio padalinio Miško apsaugos inžinieriaus Kornelijaus Aleknos, Kauno padalinio specialisto Šarūno Bėčiaus elgesį.

Tyrimai pradėti naujienų portale delfi.lt pasirodžiusios informacijos pagrindu.

Portalas skelbė, kad šiam uždaram medžiotojų klubui priklauso esami bei buvę Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai: čia medžioja dabartiniai ir jau darbą baigę Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento, Valstybinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojai. Taip pat – verslo atstovai, kai kurie asmenys susiję su privačių miškų pramone, įtakingi teisininkai ir gydytojai.

Praėjusią savaitę VTEK pradėjo tyrimus dėl septynių medžiotojų klubo „Girios“ narių elgesio.

Gruodžio pradžioje komisija sudarė darbo grupę, kuri analizuoja, kaip interesų derinimo reikalavimų laikosi medžiotojų klubo „Girios“ veikloje dalyvaujantys valstybinėje tarnyboje dirbantys arba anksčiau dirbę asmenys.

Tikrinami šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys, vertinama, ar tinkamai atskleisti ryšiai su asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis.

Pirminiai analizės duomenys teikiami svarstyti VTEK. Galutinius rezultatus VTEK planuoja pateikti 2019 metų vasarį.