Į kampą užspausta Vyriausybė ieško sprendimo
Ry­toj Vy­riau­sy­bė­je bus ieš­ko­ma spren­di­mų, kaip žur­na­lis­tams ne­at­ly­gin­ti­nai, bet tei­sė­tu ke­liu, bū­tų ga­li­ma teik­ti Re­gis­trų cen­tro duo­me­nis – LŽ TV dis­ku­si­jų lai­do­je pa­skel­bė mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas ko­vos su ko­rup­ci­ja ry­šių su Sei­mu ir stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos klau­si­mais Skir­man­tas Ma­li­naus­kas. 

Vienas iš laikinų būdų – Vyriausybės nutarimu leisti žurnalistams naudoti duomenis, už kuriuos mokėtų Susisiekimo ministerija. Ilgalaikis sprendimas būtų Seime parengti ir patvirtinti Civilinio kodekso ir Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, reglamentuojančias informacijos teikimą žurnalistams. Šių įstatymų keitimo tikslas būtų atverti duris žurnalistams naudotis ne tik Registrų centro, bet ir kitų valstybės valdomų registrų duomenimis.

Tiesa, aršias diskusijas žurnalistų bendruomenėje sukėlęs ištrintas Vyriausybės pasitarimo įrašas nebus atstatytas – taip leido suprasti ministro pirmininko patarėjas. Jis pabrėžė, kad visi Vyriausybės pasitarimai nėra vieši, o jų įrašai daromi tik vieninteliu tikslu – kad juo vėliau galėtų pasinaudoti pasitarimo protokolą rengiantys Vyriausybės darbuotojai. Esą, tokiose pasitarimuose vyksta karštos diskusijos, ieškoma sprendimų įvairiais klausimais, dėl kurių Vyriausybės ir Ministerijų pozicijos nėra suderintos. Tokio pobūdžio diskusijos visuomenei nėra viešinamos.

Diskusijoje dalyvavęs portalo 15min.lt Tyrimų skyriaus redaktorius Šarūnas Černiauskas tokio pobūdžio pasiaiškinimus laiko išsisukinėjimu. Mat, pasak diskusijos dalyvio, nėra nė vieno teisinio dokumento, kuris įpareigoti ištrinti Vyriausybės pasitarimų įrašus. O pasitarime, kuriame nagrinėjami su žiniasklaida susiję klausimai, negali būti jokios informacijos, susijusios nei su valstybės, nei su komercine paslaptimi, kurių atskleidimas visuomenei gali būti žalingas. Šiuo atveju didesnė žala esą buvo padaryta nuslėpus įrašą nuo visuomenės.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius išreiškė viltį, kad ryt Vyriausybei pavyks priimti tinkamus sprendimus dėl Registrų centro duomenų prieinamumo ir tokiu būdu pataisyti kiek pašlijusį valstybės įvaizdį tarptautinėje arenoje. Pasak Dainiaus Radzevičiaus, Vyriausybės priimti skuboti sprendimai ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu formuoja neigiamą valdžios įvaizdį, kuri galimai riboja visuomenės teisę į žodžio laisvę. Jo nuomone, kur kas kokybiškiau tiek Europoje, tiek ir pasaulyje atrodytų valstybė, kuri pirmiausia išsikelia problemą ir tik apsvarsčiusi visus variantus priima tinkamiausią ir gerai pagalvotą sprendimą.

Plačiau apie tai – LŽ TV laidoje su Ministro Pirmininko patarėju kovos su korupcija, ryšių su Seimu ir strateginės komunikacijos klausimais Skirmantu Malinausku, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi ir portalo 15min.lt Tyrimų skyriaus redaktoriumi Šarūnu Černiausku.