Gyventojų mažėja, savivaldybių administracijos pučiasi
Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti pa­teik­ta 2017 m. vie­šo­jo sek­to­riaus at­as­kai­ta. At­as­kai­to­je api­bend­ri­na­ma pa­dė­tis vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, kons­ta­tuo­ja­ma, kad spar­čiai ma­žė­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų skai­čius, di­dė­jo biu­dže­ti­nin­kų at­ly­gi­ni­mai, ta­čiau tai la­biau bū­din­ga vals­ty­bės val­do­moms įstai­goms, o ne sa­vi­val­dai.

Per 2017 m. viešajame sektoriuje likviduotos arba prijungtos pertvarkant 113 organizacijų, iš jų: 33 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos (3,8 proc.), 80 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų (2,4 proc.), rašoma pranešime spaudai.

Atkreiptinas dėmesys, kad net apie penktadalyje viešojo sektoriaus įstaigų ataskaitiniais metais vyko struktūriniai arba kitokio pobūdžio pasikeitimai.

2017 metais darbuotojų skaičius siekė 142 548 ir, lyginant su 2016 metais, buvo 9317 darbuotojų (6,1 proc.) mažesnis.

Vertinant vidutinio valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičiaus pokyčius, trečius metus iš eilės stebimas šio skaičiaus mažėjimas. 2017 metais darbuotojų skaičius siekė 142 548 ir, lyginant su 2016 metais, buvo 9317 darbuotojų (6,1 proc.) mažesnis.

Pastebėtina, kad tai didžiausias per pastaruosius metus stebimas darbuotojų skaičiaus sumažėjimas, kuris, lyginant su dirbančiųjų šiame sektoriuje pokyčiu 2016 metais, yra net tris kartus didesnis (2016 metais vidutinio darbuotojų skaičiaus sumažėjimas sudarė nepilnus 2 proc., kai vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 3 000 darbuotojų).

Vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos augimas valstybės viešajame sektoriuje siekė 5 proc. (mediana – 798 Eur, lyginant su 2016 metais 40 Eur didesnė). Atlyginimų augimą lėmė 2017 metais priimti sprendimai padidinti atlyginimus tam tikruose sektoriuose dirbantiems darbuotojams, išmokėti dalines kompensacijas už ekonominės krizės laikotarpiu viešojo sektoriaus darbuotojams sumažintą darbo užmokestį, Vyriausybės prisiimti įsipareigojimai socialiniams partneriams optimizuojant viešąjį sektorių sutaupytas lėšas skirti dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui ir kt.

Vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio mediana valstybės viešajame sektoriuje (798 Eur) ataskaitiniais metais buvo 4,3 proc. (36 Eur) mažesnė nei privačiame sektoriuje (834 Eur).

2017 metais, mažėjant gyventojų skaičiui Lietuvoje, patvirtintų pareigybių skaičius savivaldybių administracijose padidėjo; jose buvo 178,41 pareigybės (1,26 proc.) daugiau nei 2016 metais (gyventojų sumažėjo 1,86 proc.).

2017 metais savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas sudarė 1, 460 mlrd. Eur, 2016 metais jis buvo 1,396 mlrd. Eur. Ataskaitiniais metais savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas padidėjo 4,6 proc. Daugiausiai darbo užmokesčio fondas didėjo savivaldybių AB ir UAB (11,7 proc.), mažiausiai darbo užmokesčio fondas augo savivaldybių biudžetinėse įstaigose (3,7 proc.). Savivaldybių viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų mediana siekė 561 Eur.

2017 metais, mažėjant gyventojų skaičiui Lietuvoje, patvirtintų pareigybių skaičius savivaldybių administracijose padidėjo; jose buvo 178,41 pareigybės (1,26 proc.) daugiau nei 2016 metais (gyventojų sumažėjo 1,86 proc.).

2017 metais vienam sąlyginiam savivaldybės administracijos darbuotojui teko aptarnauti 218 gyventojų, t.y. 7 gyventojais mažiau nei 2016 metais. Darytina išvada, kad tai lėmė šalies gyventojų skaičiaus mažėjimas ir kai kurių savivaldybių administracijų darbuotojų skaičiaus didėjimas.

Savivaldybių administracijose nepakankamai planuojamas savivaldybės administracijos darbuotojų poreikis (neužimtų pareigybių yra 6,6 proc.) ir tokiu būdu neužtikrinamas racionalus savivaldybės lėšų panaudojimas. Ypač daug neužimtų pareigybių yra Kaišiadorių r. (32,9 proc.), Alytaus r. (20,5 proc.), Prienų r. (18 proc.), Ukmergės r. (15,7 proc.), Neringos (15,4 proc.) ir Šakių r. (13 proc.) savivaldybių administracijose.