Galima siūlyti kandidatus Laisvės premijai gauti
Sei­mo Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja kvie­čia vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas ir aso­cia­ci­jas, kū­ry­bi­nes są­jun­gas, bend­ruo­me­nes, aka­de­mi­nę bend­ruo­me­nę, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jas, vi­sus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čius iki 2018 m. spa­lio 31 d. teik­ti pra­šy­mus su siū­lo­mais pre­ten­den­tais 2018 me­tų Lais­vės pre­mi­jai gau­ti.

Pretendentais Laisvės premijai gauti gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai, viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, nusipelnę laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms. Premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. Premija bus įteikiama Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją, rašoma pranešime spaudai.

Siūlant pretendentus, Laisvės premijų komisijai iki šių metų 2018 m. spalio 31 d. būtina pateikti šiuos dokumentus:

1) dviejų pretendentą siūlančių pareiškėjų rekomendacijas;

2) pretendento veiklos ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją ar skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą aprašymą;

3) papildomai galima pateikti ir kitą medžiagą, atskleidžiančią pretendento darbų reikšmę ir išskirtinumą.

Dokumentus galima siųsti adresu: Laisvės premijų komisijai, Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius arba el. paštu priim@lrs.lt.

Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją. Laisvės premija skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui, Prezidentui Valdui Adamkui ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui, laisvės gyvėjai, politinei kalinei Nijolei Sadūnaitei.