G. Grušas pristatė bažnyčios hierarchų sprendimus Vatikane
Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas pri­sta­to, ką Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai nu­spren­dė Va­ti­ka­ne sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me su­rin­ki­me, ku­ris bu­vo skir­tas spręs­ti sek­sua­li­nio iš­nau­do­ji­mo Baž­ny­čio­je prob­le­mą.

Šį susirinkimą inicijavo popiežius Pranciškus po įvairias pasaulio šalis sukrėtusių skandalų, kuriuose seksualiniu smurtu prieš vaikus, jaunuolius ir pažeidžiamus žmones buvo apkaltinti kunigai.

Manoma, jog kai kurie vyskupai žinojo apie kunigų netinkamą elgesį, tačiau nesiėmė priemonių, kad būtų užkirstas kelias nusikaltimams Pasak Pranciškaus, būtina iširti visus nusikaltimų atvejus, o kaltininkus nubausti.

Taip pat esą būtina kelti Bažnyčios tarnų ugdymo kokybę, o vyskupijos privalo turėti gaires, pagal kurias elgtųsi iškilus naujiems nusikaltimų atvejams. Vasario 21–24 d. vykusiame susirinkime popiežius taip pat pasiūlė įkurti atsakingas darbo grupes, kurios padėtų spręsti situacijas, su kuriomis nesusitvarko dalis vyskupijų.

Taip pat buvo pavesta atsakingoms Šventojo Sosto institucijoms paskelbti specialų vadovą, kuris padėtų vyskupams geriau eiti savo pareigas.

Pagal galiojančias Katalikų Bažnyčios normas, šiandien seksualine prievarta kaltiems dvasininkams gresia ne tik Bažnytinės, bet ir civilinės bausmės.