Europos Taryba ragina Lietuvą kovoti su neigiamais stereotipais romų atžvilgiu
Tau­ti­nių ma­žu­mų tei­sė­mis be­si­rū­pi­nan­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos ins­ti­tu­ci­ja an­tra­die­nį par­agi­no Lie­tu­vą dau­giau dė­me­sio skir­ti tau­ti­nių ma­žu­mų moks­lei­vių tei­sėms ap­sau­go­ti ir im­tis prie­mo­nių prieš ne­igia­mus ste­reo­ti­pus ro­mų at­žvil­giu.

Tokius raginimus išsakė Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamasis komitetas.

Komitetas pasveikino Vyriausybės sprendimą atkurti Tautinių mažumų departamentą, tačiau pasigedo teisinio pagrindo, kuris reguliuotų nelietuviškų pavardžių rašybą ir mažumų kalbų vartojimą vietovardžiams ženklinti.

Anot komiteto, 2012 metais suvienodinta lietuvių kalbos dėstymo programa ir valstybinis egzaminas sukėlė reikšmingų sunkumų mažumų mokyklų, ypač lenkų, mokiniams.

Komiteto paskelbtoje rekomendacijoje Lietuva raginama „konsultuojantis su mažumų atstovais priimti išsamų teisinį pagrindą tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisėms apsaugoti“.

Valstybės institucijos taip pat kviečiamos „imtis informuotumo didinimo priemonių prieš neigiamus stereotipus romų atžvilgiu, ypač per kursus mokytojams, policijos pareigūnams ir vietos administracijų darbuotojams“.

Lietuva kviečiama priimti teisės aktą dėl mažumų kalbos vartojimo tvarkant reikalus su administracijos įstaigomis, privačiuose ženkluose ir topografinėse nuorodose, taip pat dėl pavardžių ir vardų rašymo.

Be to, komitetas paragino užtikrinti, kad švietimo reforma nevestų prie tautinių mažumų mokyklų moksleivių diskriminacijos.