Europos Parlamentas siunčia gerą žinią dėl Ignalinos AE uždarymo finansavimo
Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) bal­sa­vo dėl 2021–2027 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) dau­gia­me­tės fi­nan­si­nės prog­ra­mos. EP pri­ta­rė po­zi­ci­jai, kad Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) eksp­loa­ta­ci­jos nu­trau­ki­mui bū­tų skir­ta bū­tent tiek, kiek pra­šo Lie­tu­va – 780 mln. eu­rų.  

„Šis Europos Parlamento pritarimas yra gera žinia Lietuvai. Tai sustiprina mūsų tolesnes derybines pozicijas dėl Ignalinos AE finansavimo po 2020 m. Toliau aktyviai derėsimės ir sieksime, kad iš ES būtų skirtas pakankamas finansavimas sklandžiam ir nenutrūkstamam Ignalinos AE uždarymo procesui užtikrinti“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Iš viso naujosios daugiametės finansinės programos laikotarpiu Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti reikės 907 mln. eurų, iš jų ES finansavimo poreikis 2021–2027 m. 780 mln. eurų. Ši suma pagrįsta 2014 m. patvirtintu ir su Europos Komisija suderintu Galutiniu IAE eksploatavimo nutraukimo planu.

Būsimą ES daugiametį biudžetą tvirtins ES Taryba bendru sutarimu su EP. Pozicija, kuriai šiandien pritarė EP, yra pagrindas EP deryboms ir konsultacijoms su ES Taryba pradėti.

Europos Komisija yra pateikusi siūlymą naujoje daugiametėje finansinėje programoje Ignalinos AE uždarymui skirti 552 mln. eurų.