Etikos komisijai užkliuvo Remigijus Žemaitaitis
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) aiš­kin­sis, ar Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis tin­ka­mai dek­la­ra­vo au­to­mo­bi­lio nuo­mos san­do­rį.

VTEK informavo, kad tyrimas trečiadienį pradėtas po naujienų portalo lrytas.lt publikacijos. Joje teigiama, jog R. Žemaitaitis automobilį nuomojasi iš savo vadovaujamos partijos, jį nuomoja jo padėjėjas-sekretorius Seime Almantas Petkus.

VTEK aiškinsis, ar R. Žemaitaitis tinkamai deklaravo interesus, taip pat ar aplinkybė, jog automobilis nuomojamas iš „Tvarkos ir teisingumo“, deklaruota nepažeidžiant įstatymo nuostatų.