E. Pašilis apie bylą, kurioje figūruoja A. Paleckis: Rusija nusitaikė į jautriausias sritis
Tre­čia­die­nį pa­skelb­ta apie So­cia­lis­ti­nio liau­dies fron­to pir­mi­nin­ko Al­gir­do Pa­lec­kio su­ėmi­mą, an­tra­die­nį to­kia pa­ti ži­nia pa­skelb­ta apie bu­vu­sio pro­so­vie­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Je­dinst­vo“ ly­de­rį, Ru­si­jos pi­lie­tį Va­le­ri­jų Iva­no­vą. Pro­ku­ra­tū­ro­je vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­ti­kin­ta, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 119 an­trą da­lį, t. y. dėl šni­pi­nė­ji­mo. Šni­pi­nė­ta Ru­si­jai ir bu­vo nu­si­tai­ky­ta į jau­triau­sias sri­tis, pa­ti­ki­no ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis. 

Spaudos konferencijoje dalyvavo E. Pašilis, Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis ir Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Šis tyrimas, pasak E. Pašilio, dviem požymiais išskirtinis: visų pirma vienos žvalgybos organizacijos susijusios su vienomis ar kitomis neparlamentinėmis partijomis. Antra – Rusijos federacijos žvalgybos operacijų pobūdis – žvalgyba nusitaikiusi į pačias jautriausias sritis, pavyzdžiui, Sausio 13-osios bylą.

„Ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenų apie Rusijos žvalgybos užduočių vykdymo epizodus, įvykdytus daugiau kaip prieš metus ir turime pagrindą manyti, kad veikla tęsėsi ilgą laiką, buvo kryptinga, sąmoninga ir tikslinga“, – kalbėjo E. Pašilis.

L. Pernavas kalbėjo, kad sulaikytas ne vienas asmuo, susijęs su byla, tačiau skaičiaus neatskleidė. Visi jie – Lietuvos respublikos piliečiai, tik vienas – Rusijos pilietis – V. Ivanovas. Kratos metu pas jį rastas ginklas, dėl to jis ir yra suimtas.

L. Pernavas patikino, kad atlikta ne viena krata.

„Nustatyta, kad šių asmenų veikla galimai atitinka užsienio šalių žvalgybos veikimo būdus, domėjimosi temas [...] bei gali kenkti mūsų valstybės konstitucinei santvarkai“, – sakė D. Jauniškis.

Pasak jo, tai tik patvirtina, kad šnipinėjimo grėsmė iš kaimyninės šalies nėra sumažėjusi.

„Rusija, deja, ir toliau aktyviai ir visomis priemonėmis siekia daryti įtaką kitų valstybių vidaus politiniams procesams“, – teigė jis.

Skelbiama, kad A. Paleckis suimtas jau ilgiau nei mėnesį.

Pasak E. Pašilio, nėra duomenų, kad tyrimas būtų susijęs su parlamentinėmis partijomis.

A. Paleckis 2012 metais buvo nuteistas už tai, kad neigė ir šiurkščiai menkino SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką faktą po to, kai 2010 metais pareiškė: „O kas buvo sausio 13 dieną prie bokšto? Ir, kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus“.

V. Ivanovas 1997 metais buvo nuteistas kalėti vienerius metus už žuvusiųjų 1991 metų sausio 13-ąją šmeižimą. Knygoje „Lietuviškas kalėjimas“ jis, be kita ko, tvirtino, neva visos 1991 metų sausio 13-osios aukos yra lietuvių falsifikacija, o sovietų armija Vilniuje neužmušė nė vieno laisvės gynėjo.

Sausio 13-osios byloje dėl sovietų agresijos 1991 metų sausį jis yra apklaustas liudininku.