Du nauji, dviejų Seimo komitetų vicepirmininkai
Par­la­men­ta­rai ket­vir­ta­die­nį pa­sky­rė du nau­jus ko­mi­te­tų vi­ce­pir­mi­nin­kus. Val­dan­tie­siems pa­si­ra­šius bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su iki šiol opo­zi­ci­jo­je bu­vu­siais „tvar­kie­čiais“, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju pa­tvir­tin­tas „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius. Kul­tū­ros ko­mi­te­tą pa­li­kęs kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis pa­tvir­tin­tas Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ku. Jis pa­kei­tė kon­ser­va­to­rius pa­li­ku­sį Man­tą Ado­mė­ną.

Iki šiol vienintelis Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas buvo liberalas Kęstutis Glaveckas. Valdantiesiems priklausanti pavaduotojo kvota buvo laisva, nes iš šio posto pasitraukė socialdarbietis Andrius Palionis, skilus socialdemokratams, tapęs naujos frakcijos vadovu.

Vienas komiteto pirmininko pavaduotojas paprastai priklauso opozicijai.

Pagal Seimo statutą, komitetų pirmininkus ir jo pavaduotojus tvirtina Seimas.