Dr. Bronislovo Lubio jubiliejui – fotografijų paroda
Kon­cer­ne „A­che­mos gru­pė“ ati­da­ry­ta fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Lai­ko juo­sta“, skir­ta Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to, kon­cer­no „A­che­ma gru­pė“ įkū­rė­jo, vers­li­nin­ko, po­li­ti­ko, fi­lan­tro­po dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio 80-me­čiui pa­mi­nė­ti. Par­odą ati­da­rė ir pri­si­mi­ni­mais apie B. Lu­bį pa­si­da­li­jo kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė Li­di­ja Lu­bie­nė.

Parodos atidaryme dalyvavo ir prisiminimais apie B. Lubį taip pat dalijosi Nepriklausomybės Akto signatarai Česlovas Juršėnas ir Kęstutis Glaveckas, pirmosios po Nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybės pramonės ministras, profesorius Rimvydas Jasinavičius. Renginyje taip pat dalyvavo Seimo narys Rimantas Sinkevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas prezidentas Robertas Dargis, kiti verslininkai, koncerno „Achemos grupė“ darbuotojai.

Parodoje retrospektyviai pristatoma įvairialypė B. Lubio veikla ir darbai įvairiais gyvenimo laikotarpiais. Fotografijos pasakoja apie signataro vaikystę ir jaunystę Plungėje, studijas Kauno politechnikos institute, darbinės biografijos pradžią Jonavoje. Nuotraukos taip pat atspindi politinę B. Lubio veiklą – darbą Aukščiausiojoje Taryboje, vicepremjero, premjero poste. Didelė ekspozicijos dalis skirta B. Lubio verslininko – „Achemos“ kūrėjo, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento darbams, susitikimams su garsiais užsienio politikos bei verslo atstovais. Nuotraukos atskleidžia ir signataro, dosnaus mecenato, filantropo veiklos akimirkas.

Ekspozicijoje – fotografijos iš Lubių šeimos, prezidentūros, Seimo, „Achemos“, KLASCO, „Achemos grupės“ archyvų, taip pat kitų autorių fondų. Parodoje panaudotos ir nuotraukos iš Stasio Vaitekūno knygos „Bronislavas Lubys. Žmogus versle, politikoje, kultūroje“. Paroda bus eksponuojama iki spalio 23 d. Tokios pačios parodos surengtos AB „Achema“ Jonavoje ir Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje (KLASCO) Klaipėdoje.