Dėl LRT suvalstybinimo – tarptautinio spaudos instituto dėmesys
Tarp­tau­ti­nis spau­dos ins­ti­tu­tas (IPI – In­ter­na­tio­nal Press Ins­ti­tu­te), vie­ni­jan­tis re­dak­to­rius, ži­niask­lai­dos prie­mo­nių va­do­vus ir ži­no­mus žur­na­lis­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je, iš­pla­ti­no krei­pi­mą­sį į Lie­tu­vos Sei­mo na­rius, ku­ria­me reiš­kia di­džiu­lį su­si­rū­pi­ni­mą dėl ini­cia­ty­vų stip­rin­ti po­li­ti­nę LRT kon­tro­lę.

„Mes primygtinai siūlome, kad LRT finansinės ir ūkinės veiklos tyrimas, jeigu toks yra tikrai būtinas, būtų patikėtas atlikti kompetentingoms institucijoms, tokioms kaip Valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų tarnyba ar Specialiųjų tyrimų tarnyba ir kt., bet jokiu būdu ne politikams. Šiandien kreipiamės į Jus primygtinai ragindami užkirsti kelią LRT politizavimui, išsaugoti visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą, žodžio laisvę ir demokratišką valdyseną“, – rašoma IPI ditrektoriaus pavaduotojo Scotto Griffeno laiške Seimo nariams.

Instituto direktoriaus pavaduotojas laiške teigiam jog įstaiga yra labai susirūpinusi dėl Lietuvos valdžios siekių didinti LRT politinę kontrolę ir riboti jo redakcinę nepriklausomybę, tokie veiksmai esą „pakenktų esminėms spaudos laisvės ir žurnalistinio nepriklausomumo vertybėms“.

Institutui nusiųstos Lrt komisijos išvados keisti LRT valdymo struktūrą „kelia tiesioginę grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui. Šis siūlymas padidintų politikų įtaką ir susilpnintų LRT nepriklausomumą.“ O bet kokie valdymo pokyčiai, jei tokių reikia, turi būti išdiskutiuoti.

„Komisija siūlo sukurti papildomą priežiūros organą, nenumatydama aiškaus mechanizmo, užtikrinančio, kad šios institucijos nariai būtų apsaugoti nuo politikų įtakos ir kišimosi. Mums kelia nerimą tai, kad naujosios Valdybos nariais taps politiškai šališkos Atrankos komisijos parinkti žmonės ir dėl to LRT valdymas taps tiesiogiai priklausomas nuo politikų valios,“ rašoma laiške.

„Šiuo metu pagrindinis LRT valdymo organas yra Taryba. Dabar galiojantis Tarybos narių skyrimo modelis neleidžia Seimui jų skirti savo kadencijos laikotarpiui, tokiu būdu užtikrinant LRT nepriklausomumą, kuriam naujoji tvarka keltų tiesioginę grėsmę.

Siūloma keisti Tarybos narių skyrimo tvarką taip, kad jų darbo kadencija sutaptų su juos skiriančios institucijos kadencija. Mūsų turima informacija, šis siūlymas teikiamas nepaisant to, kad nėra pagrįstas jokiomis Seimo komisijos atlikto tyrimo išvadomis ir nepaisant to, kad Komisijai nepavyko rasti jokių pažeidimų ar grėsmių, susijusių su Tarybos narių skyrimo modeliu.

Be to siūloma daugiau įgaliojimų kontroliuoti LRT suteikti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (LRTK) ir Žurnalistų etikos inspektoriui. Abiejų šių institucijų vadovus skiria Seimas ir jiems gali būti daroma politinė įtaka.

Mes primygtinai siūlome, kad LRT finansinės ir ūkinės veiklos tyrimas, jeigu toks yra tikrai būtinas, būtų patikėtas atlikti kompetentingoms institucijoms, tokioms kaip Valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų tarnyba ar Specialiųjų tyrimų tarnyba ir kt., bet jokiu būdu ne politikams.

Šiandien kreipiamės į Jus primygtinai ragindami užkirsti kelią LRT politizavimui, išsaugoti visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą, žodžio laisvę ir demokratišką valdyseną.“

IPI priklauso spaudos, televizijos ir radijo bei interneto žiniasklaidos redakcijos ir organizacijos beveik 100 šalių.