Dėl laisvos Seimo nario kėdės rungsis 6 kandidatai
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) an­tra­die­nį re­gis­tra­vo še­šis kan­di­da­tus da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se į lais­vą Sei­mo na­rio vie­tą Za­na­vy­kų apy­gar­do­je. Kan­di­da­tais re­gis­truo­ti sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lęs Min­dau­gas Bas­tys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tė Ire­na Haa­se, Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas Vi­gi­li­jus Juk­na, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ke­lia­mas že­mės ūkio mi­nis­tras Gied­rius Su­rplys, ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas Min­dau­gas Tar­naus­kas bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ke­lia­mas Pa­ulius Vi­soc­kas.

Liberalų sąjūdžio iškeltas Haroldas Glauzeris Zanavykų apygardos rinkimų komisijai pats pripažino nesurinkęs reikiamų parašų, o Centro partijos keliamos Lauros Radzevičiūtės dalį parašų komisija pripažino netinkamais.

VRK antradienį posėdyje nusprendė L. Radzevičiūtės prašymu iš naujo patikrinti netinkamais pripažintus parašus, dalyvaujant keliems VRK nariams.

Kaip BNS sakė Zanavykų apygardos rinkimų komisijos pirmininkė Rasita Grincevičienė, patikrinusi parašų lapus komisija tinkamais pripažino 882 L. Radzevičiūtės pateiktus parašus.

Kad kandidatas galėtų dalyvauti rinkimuose, jį parašais turi paremti ne mažiau kaip 1 tūkst. apygardos rinkėjų.

Centro partijos vadovas Naglis Puteikis prašė iš naujo patikrinti 299 parašus tais atvejais, kai asmens dokumento numeris nesutampa su žmogaus vardu ar pavarde.

N. Puteikis tvirtino pats radęs kelis parašus, kai dokumento numeris nesutapo, nes į sistemą supainiojus skaičius vietoje aštuoneto buvo įvestas šešetas. Anot N. Puteikio, taip pat ranka rašytas septynetas gali būti painiojamas su vienetu, trejetas – su penketu ir panašiai.

„Jei mes nesurinkome, kodėl neleidžia pažiūrėti? Kokia čia problema, kiek čia, valandą užtruks? Mes komisijos akivaizdoj suradom dvi (išbrauktas – BNS) pavardes, kur šešetą komisija traktuoja kaip aštuonetą“, – sakė N. Puteikis.

Seimo nario rinkimai Zanavykų apygardoje numatyti rugsėjo 16 dieną. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes.

Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato. Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato ir dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas.

Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju.