Dainų šventės atgarsiai: siūlo išmokti pamokas
Šimt­me­čiui skir­ta Dai­nų šven­tė šie­met su­kvie­tė gau­sy­bę da­ly­vių iš vi­so pa­sau­lio, ta­po įsi­min­ti­nu ir svar­biu vi­sai tau­tos kul­tū­rai įvy­kiu. Ta­čiau šio ren­gi­nio įvaiz­džiui pa­ken­kė įvai­rūs or­ga­ni­za­ci­niai ne­sklan­du­mai spren­džiant mai­ti­ni­mo, da­ly­vių sau­gu­mo ir ki­tus klau­si­mus. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris A.Ston­čai­tis krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų, Svei­ka­tos ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jas ir ki­tas at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas su pra­šy­mu įver­tin­ti, ar Dai­nų šven­tės or­ga­ni­za­to­riai tin­ka­mai vyk­dė jiems pa­ti­kė­tus dar­bus.

Pateikta informacija rodo, kad konkurse dalyvavo per mažai maitinimo paslaugas teikiančių įmonių ir Dainų šventės organizatoriai ne visada užtikrino tinkamą konkurenciją bei aukštą maitinimo kokybę. Specialistų manymu, ateityje derėtų apskritai atsisakyti suaugusiųjų maitinimo organizavimo ir dainų šventės dalyviams tiesiog skirti dienpinigius, kad patys galėtų įsigyti jiems tinkamą maistą, rašoma pranešime spaudai.

„Akivaizdu, kad šių metų Dainų šventės organizatoriai kartais vėlavo atlikti viešuosius pirkimus, ne visiškai tiksliai planavo kai kuriuos darbus, tad jie vykdyti skubotai. Nebuvo įvertinti galimi šventės dalyvių srautai, iškilo problemų dėl infrastruktūros, nes Vilniaus miesto savivaldybė per vėlai pradėjo ruoštis šventei remontuodami ir tvarkydami stadionus. Manau, kad tai rimtos pamokos, kurias visi turi išmokti ir nebekartoti šių klaidų ateityje“, – sako Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Siūloma ateityje planuojant dainų šventę, siekiant išvengti spūsčių, šventės eisenai skirti daugiau laiko. Pažymima, kad būtinos investicijos į infrastruktūrą ir, artėjant kitoms dainų šventėms, dera tinkamai sutvarkyti Vingio parko estradą, Kalnų parką, LFF stadioną.

Šių metų Dainų šventei buvo skirta 2 900 000,00 eurų. Neseniai pateiktoje ataskaitoje Lietuvos nacionalinis kultūros centras nurodo, kad jai išleista 2 895 191,06 eurų. 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos...“ finansinę ataskaitą dabar analizuoja nepriklausomi auditoriai ir po 2 mėnesių tikimasi išvadų, kurios parodys, ar skirtos lėšos buvo naudojamos taupiai ir racionaliai.

Kadangi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė pažeidimus, todėl su dainų šventės dalyvių maitinimo paslaugas teikusia viešąja įstaiga „Bruneros“ nėra atsiskaityta. Šiai viešajai įstaigai už padarytus sutarties pažeidimus Lietuvos nacionalinis kultūros centras skyrė per 100 000 eurų baudų. VšĮ „Bruneros“ nesutiko su baudomis, tad toliau procesas vyks teisme.