CŽV kalėjimo byla: JAV nepadės Lietuvos prokurorams
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ra iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ga­vo at­sa­ky­mą į šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį iš­siųs­tą dar vie­ną tarp­tau­ti­nės tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl spė­ja­mo ne­tei­sė­to žmo­nių ga­be­ni­mo per vals­ty­bės sie­ną bei su tuo su­si­ju­sio par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo. Ja­me yra nu­ro­do­ma, kad JAV ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­teik­ti pra­šo­mų duo­me­nų ir at­sa­ky­mų į Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų klau­si­mus.

Ikiteisminis tyrimas, kuris aukštesniųjų Generalinės prokuratūros prokurorų buvo išsamiai patikrintas šių metų birželio mėnesį, vyksta toliau pagal sudarytą tyrimo bei proceso veiksmų planą. Prokurorai pabrėžia, kad nustatyti visas tyrimui reikšmingas aplinkybes ir jas įvertinti vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu Baudžiamuoju kodeksu galima tik surinkus visus reikiamus duomenis, rašoma prokuratūros pranešime spaudai.

Ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 292 straipsnio 3 dalį dėl galimo neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną ir 228 straipsnio 1 dalį dėl piktnaudžiavimo atliekamas Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamente. Įtarimai šiame ikiteisminiame tyrime niekam nepareikšti.

2015 m. pradžioje ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo atnaujinus ir sujungus jį su 2014 m. vasarį pradėtu tyrimu dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną, tarptautinės teisinės pagalbos prašymai buvo išsiųsti į JAV, Lenkiją, Rumuniją ir kitas valstybes. Iš kai kurių valstybių buvo gauti atsakymai, tačiau jokių reikšmingų tyrimui duomenų iki šiol nėra gauta.

2016 m. vasarą kalbėdamas Europos žmogaus teisių teismo posėdyje Strasbūre generalinis prokuroras Evaldas Pašilis nurodė, kad po cenzūruotos JAV Senato išvadų versijos paskelbimo 2014 m. rudenį Lietuvos prokuratūra kreipėsi į JAV prašydama pateikti papildomos informacijos dėl spėjamo asmenų kalinimo Lietuvoje ar gabenimo per šalį, bet iš JAV Teisingumo departamento buvo gautas atsakymas, kad JAV neturi galimybių gauti prašomos informacijos ir įvykdyti teisinės informacijos prašymus.

Lietuvos Respublikos prokuratūra aktyviai bendradarbiavo su EŽTT nagrinėjant šio asmens ieškinį, teismo prašymu teikė informaciją, susijusią su atliekamu ikiteisminiu tyrimu. Apie Lietuvoje atliekamą ikiteisminį tyrimą Lietuvos generalinis prokuroras Evaldas Pašilis kalbėjo ir į teisėjų klausimus atsakė 2016 m. birželio 28–29 dienomis vykusio EŽTT posėdžio metu.

Europos žmogaus teisių teismas šių metų gegužės 29 d. paskelbė sprendimą palestiniečio Abu Zubaydah byloje prieš Lietuvą. Sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, nes Lietuva pateikė prašymą perduoti bylą nagrinėti Didžiojoje Kolegijoje.

Kadangi dalis ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančios informacijos, įstatymų nustatyta tvarka yra pripažinta valstybės ar tarnybos paslaptimi, detalesnė nei paskelbta informacija apie šio tyrimo eigą, apie išsiųstus teisinės pagalbos prašymus, jų kiekį, gautus atsakymus, kitą gautą informaciją, atliekamus procesinius veiksmus ar šio tyrimo rezultatus neteiktina ir neskelbtina (Baudžiamojo proceso kodekso 177 straipsnis).