Buvęs VTEK darbuotojas prisiteisė tik kompensaciją už priverstinę pravaikštą
Bu­vu­sio Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) Pre­ven­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Min­dau­go Siau­rio pra­šy­mas grą­žin­ti jį į dar­bą ne­bu­vo pa­ten­kin­tas, ta­čiau jam pri­teis­tas vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis už vi­są pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką ir kom­pen­sa­ci­ja, skel­bia Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas.

Iš viso VTEK buvusiam darbuotojui M. Siauriui turės sumokėti 21,5 tūkst. eurų – 18,7 tūkst. eurų vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo dienos ir 2,8 tūkst. eurų kompensaciją.

Šis sprendimas dar gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

Tarnybinį ginčą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad M. Siaurio prašymas grąžinti jį į darbą yra negalimas dėl buvusio darbdavio prašymo ir objektyvių priežasčių. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad VTEK prašė negrąžinti M. Siaurio į pareigas, ir į tai, kad M. Siauriui gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti.

VTEK dėl savo darbuotojo M. Siaurio 2017 metų balandį ir rugsėjį atliko du tarnybinius tyrimus dėl galbūt viršytų tarnybinių įgaliojimų. Tuo metu buvo nustatyta, kad jis pažeidė įstatymą.

M. Siaurį VTEK atleido 2017 gruodį. Dėl to buvęs Prevencijos skyriaus vedėjas bylinėjosi teisme. Pernai gegužę teismas nusprendė, kad M. Siaurys atleistas pagrįstai.