Be darbo neliks: iš Prezidentūros – į ambasadorius
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jus Ne­ri­jų Alek­sie­jū­ną ir Li­ną An­ta­na­vi­čie­nę ke­ti­na­ma skir­ti am­ba­sa­do­riais Pra­ncū­zi­jo­je ir Iz­rae­ly­je, tre­čia­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt, rem­da­ma­sis ne­įvar­dy­tais šal­ti­niais.

Prezidentūra ir Užsienio reikalų ministerija šios informacijos kol kas nekomentuoja.

L. Antanavičienė yra prezidentės patarėja ekonomikos klausimais, N. Aleksiejūnas – užsienio politikos klausimais.

Pagal Konstituciją, diplomatus skiria ir atšaukia prezidentas Vyriausybės teikimu. Ministrų kabinetas kandidatūrų kol kas nesvarstė.

Kiek anksčiau komentuodamas prezidentės sprendimą atmesti kandidatę į aplinkos ministro postą savo „Facebook“ paskyroje premjeras Saulius Skvernelis pareiškė: „Prezidentės sprendimas aiškiai parodo, koks svarbus yra darnus Prezidentūros ir Vyriausybės bendradarbiavimas, kai žmonės nėra skirstomi į „savus“ ir „svetimus“, kai „saviems“ nėra ruošiamos minkštos kėdės valstybinėse įmonėse ar ambasadose, o „svetimi“ nėra viešai žeminami, kai siekiama bendrų tikslų, kai noras jauniems žmonės leisti užimti aukštas pareigas nėra tik skambi frazė tuo netikinčių politikų lūpose.“