BBC gavo konservatorės laišką: nustokit skleisti melagingas žinias apie Vanagą
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė krei­pė­si į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­cio­na­li­nį trans­liuo­to­ją BBC dėl jų in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­si­ro­džiu­sio straips­nio, ku­ria­me at­spin­di­mi Je­ru­za­lė­je įsi­kū­ru­sio Si­mo­no Wie­sent­ha­lio cen­tro va­do­vo Ef­rai­mo Zu­rof­fo kal­ti­ni­mai bri­ga­dos ge­ne­ro­lui Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui, Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dui, 1957 m. žiau­riai nu­kan­ki­nam KGB, sa­ko­ma kon­ser­va­to­rių pra­ne­ši­me spau­dai. To­kius pa­čius kal­ti­ni­mus, kaip E. Zu­rof­fas, iš­sa­ko ir Ru­si­jos am­ba­sa­da JAV.

Parlamentarė atkreipia transliuotojo dėmesį, kad neteisinga suteikti platformą melagingiems teiginiams, jog Adolfas Ramanauskas-Vanagas kaip nors prisidėjo prie žydų genocido ar kolaboravo su naciais, nes ši informacija buvo ypač išsamiai ir detaliai ištyrinėta mokslininkų ir paneigta. Šį faktą patvirtina teismų sprendimai dėl šmeižto.

Todėl šiuo laišku noriu atkreipti BBC dėmesį į platesnį kontekstą, kad šias melagingas žinias kartoja Kremliaus propaganda.

Tai pripažino ir Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, susitikdamas su A. Ramanausko-Vanago dukra A. Ramanauskaite-Skokauskiene ir išreikšdamas jai paramą. Kreipimesi taip pat primenama, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino, kad Lietuvos partizanai vaidino ypatingą vaidmenį gindami Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ir kad jų žudymas Sovietų okupacijos periodu yra vertintinas kaip genocidas.

„Gaila, kad tokie kaltinimai 2018 m. Lietuvos Respublikos Seimo pripažintam Lietuvos valstybės vadovui A. Ramanauskui-Vanagui randa kelią į BBC, pelniusį Lietuvos auditorijos pasitikėjimą dėl žinių objektyvumo, – pabrėžia R. Morkūnaitė-Mikulėnienė. – Todėl šiuo laišku noriu atkreipti BBC dėmesį į platesnį kontekstą, kad šias melagingas žinias kartoja Kremliaus propaganda, kurios tikslas – pasėti abejonę, diskredituoti rezistencinę kovą prieš sovietų režimą, stengiantis pateisinti represijas okupuotose šalyse“.

Britų nacionaliniam transliuotojui Seimo narė išsiuntė leidinių anglų kalba apie Lietuvos Laisvės kovas, okupacijos metu vykdytas sovietines represijas Lietuvoje. Ji taip pat paragino BBC žurnalistus, rašančius šiomis temomis, giliau pasidomėti A. Ramanausko-Vanago biografija bei apsilankyti Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje, susitikti su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro mokslininkais, Laisvės kovų dalyviais.