Aurelijus Veryga pažeidė įstatymą, skirdamas lėšų savo buvusiai darbovietei
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga pa­žei­dė įsta­ty­mą, kai sky­rė fi­nan­sa­vi­mą Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tui, ku­ria­me anks­čiau dir­bo, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Ministras 2017 metų spalį pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė kiek daugiau nei 32 tūkst. eurų universiteto projektui apie alkoholio žalą.

A. Veryga LSMU dirbo prieš tapdamas ministru – iki 2016 metų lapkričio.

VTEK nurodo, kad vadinamasis „atšalimo“ terminas trunka metus – tiek laiko asmuo laikomas turintis su sąsajų su buvusia darboviete ir turi nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su ja.

Teigiama, kad A. Veryga nusišalinimą pareiškė post factum – tada, kai interesų konfliktą keliantis sprendimas jau buvo priimtas – praėjus daugiau nei metams nuo darbo LSMU pabaigos bei VTEK pradėjus tyrimą dėl ministro elgesio.

Taip pat nustatyta, kad A. Veryga laiku nedeklaravo keturių sandorių – būsto paskolos, dviejų automobilio lizingo sutarčių su „Swedbank“ ir automobilio pardavimo.

VTEK teigia, kad ministras šiuos sandorius deklaravo tik tuomet, kai buvo pradėtas tyrimas dėl jo elgesio.

Be to, VTEK pareiškė, kad laiku A. Veryga nedeklaravo ir savo dabartinės darbovietės – Sveikatos apsaugos ministerijos – bei joje einamų ministro pareigų.

Etikos komisija yra sulaukusi politikų kritikos dėl tokio pobūdžio formalių pažeidimų konstatavimo, nes ministrų darbovietės yra viešai žinoma informacija.