Atsistatydino arkivyskupas Lionginas Virbalas
Ko­vo 1 d. po­pie­žius Pra­nciš­kus pri­ėmė ar­ki­vys­ku­po Lion­gi­no Vir­ba­lo at­sis­ta­ty­di­ni­mą iš Kau­no ar­ki­vys­ku­po me­tro­po­li­to par­ei­gų.

Pats arkivyskupas Lionginas Virbalas savo paskyroje Facebook tinkle parašė:

„Brangieji, popiežiaus Pranciškaus valia praėjusį laikotarpį skyręs vyskupo tarnystei, nuo kovo 1 d. jo leidimu grįžtu darbuotis pagal mano vienuolinį kunigišką pašaukimą. Iškylant sveikatos problemoms, o ypač matydamas vienuolinio pašaukimo prasmę ir reikšmę tikiuosi, kad taip galėsiu geriau tarnauti Dievui ir žmonėms.

Nuoširdžiai visiems dėkoju už laiką, kurį galėjau praleisti su Jumis Kauno arkivyskupijoje. Tai, kas buvo padaryta gero – tik dėka daugelio Evangelijai pasišventusių ir ištikimai Bažnyčioje tarnaujančių kunigų ir pasauliečių. Prašau atleisti už mano trūkumus. Visada liksite mano maldose. Su meile Kristuje – arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ“

Lietuvos vyskupų konferencija informuoja, kad Kauno arkivyskupijos apaštališkuoju administratoriumi popiežius paskyrė vyskupą Algirdą Jurevičių, iki šiol ėjusį Kauno arkivyskupijos augziliaro pareigas.

Arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas BNS sakė, kad sprendimą arkivyskupas priėmė dėl asmeninių priežasčių, ir žada artimiausiu metu išplatinti jo komentarą.

L. Virbalas gimė 1961 metų liepos 6 dieną Biržuose. Jis dvejus metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

1983 metais stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip dvejus metus dirbo zakristijonu ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 metais L. Virbalas buvo priimtas į kunigų seminariją, o 1989 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas seminarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 metais jis buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studijoms, 1994 metais gavo teologijos licenciato laipsnį. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijuje.

2005 metais L. Virbalas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Jis buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės kolegijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės Lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys.

2010–2013 metais L. Virbalas ėjo Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriaus pareigas.

2013 metų birželio 6 dieną popiežius paskyrė dvasininką Panevėžio vyskupu.

Kauno arkivyskupu L. Virbalas buvo paskirtas 2015 metais, rašo BNS.