Agnės Širinskienės komitetas pritarė LRT valdymo struktūros keitimui
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) tre­čia­die­nį pri­ta­rė lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos ty­ri­mo iš­va­doms dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT), to­liau jos bus tei­kia­mos svars­ty­ti Sei­mui.

Už išvadas, kuriomis siūloma keisti LRT valdymo struktūrą, keisti LRT tarybos sudarymo tvarką, konstatuojami buvusios vadovybės padaryti pažeidimai, balsavo aštuoni komiteto nariai, prieš buvo keturi.

TTK buvo paskirtas pagrindiniu svarstant LRT tyrimo išvadas, ir pritarus pagrindiniam komitetui, toliau projektas bus teikiamas svarstyti Seimui.

Opozicijos atstovas socialdemokratas Julius Sabatauskas per posėdį siūlė pritarti papildomo Audito komiteto siūlymui daryti pertrauką, kol tyrimo komisijos sudarymą įvertins Konstitucinis Teismas, tačiau tam nepritarta, keturiems komiteto nariams parėmus siūlymą ir aštuoniems susilaikius.

Seimo komisijos išvadose siūloma steigti naują LRT valdymo organą – valdybą. Kartu siūloma koreguoti LRT tarybos narių skyrimo tvarką, susiejant su skiriančiosios institucijos kadencija, trumpinti tarybos narių kadenciją.

LRT vadovybė nuogąstauja, kad tokie pakeitimai kelia grėsmę LRT nepriklausomumui.

Išvadose minimi ir viešųjų pirkimų pažeidimai, padaryti prie ankstesnės vadovybės. Konstatuota, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nuo 2005 metų sistemingai fiksavo pažeidimus, bet nėra duomenų, kad tuometine LRT vadovybė būtų ėmusis priemonių užkirsti jiems kelią.

Seimas gruodžio pabaigoje sudarė komisiją LRT finansams tirti. Jai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas, išnagrinėti LRT pirkimus, vadovybės struktūrą, jos atitikimą europinei praktikai ir t. t.

Tyrimo kritikai šios komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai, opozicija dėl komisijos sudarymo kreipėsi į Konstitucinį Teismą.

Seimo tyrimo metu pasikeitė LRT vadovybė. Pasibaigus ankstesnio LRT vadovo Audriaus Siaurusevičiaus antrajai kadencijai, generaline direktore kovo mėnesį išrinkta Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.