A. Skardžių už sušaudytą „Gabrielių“ apskundė Seimo etikos sargams
Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad bū­tų įver­tin­tas Sei­mo na­rio el­ge­sys, kai 2019 m. sau­sio 11 d. po­sė­dy­je Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Skar­džius at­si­ne­šė šau­dyk­lo­se nau­do­ja­mą kul­kų su­var­py­tą tai­ki­nį su už­ra­šu „Gab­rie­lius“ ir įtei­kė kaip „do­va­ną“ Sei­mo na­rei Ag­nei Ši­rins­kie­nei. Mi­nė­tą „do­va­ną“ jis par­odė ir ki­tiems Sei­mo na­riams, tarp jų – ir Sei­mo na­rei Ri­mai Baš­kie­nei.

Tai buvo užfiksuota žurnalistų ir paskelbta visuomenės informavimo priemonėse, sukėlė neigiamą visuomenės reakciją ir metė šešėlį visam Seimui.

Pagal Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio nuostatas valstybės politikas viešajame gyvenime turi laikytis žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrinti, vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didinti pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, turi elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Seimo statuto 78 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Valstybės politikų elgesio kodekso 7 straipsniu, Seimo Pirmininkas paprašė įvertinti Seimo nario A. Skardžiaus elgesį.