110 metų: Lietuvos ir žiniasklaidos istorija
110 me­tų – daug ar ma­žai? Žmo­nių gy­ve­ni­me – tai ma­žiau­siai trys ar net ke­tu­rios kar­tos, gal­būt pa­sau­lio is­to­ri­jo­je – tai tik aki­mir­ka. Bet Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – tai net dvi Ne­prik­lau­so­my­bės, su ku­rio­mis gi­mė, at­gi­mė, au­go. Šie­met 110 me­tų ju­bi­lie­jų šven­čian­čios „Lie­tu­vos ži­nios“.

Prieš 110 metų užgimęs dienraštis niekada nevengė eiti prieš bangas, tad jo kelias nebuvo lengvas. Persekiotos carinės valdžios, uždarytos kaizerinės Vokietijos okupacinės administracijos, trypiamos valdžios viršūnėje atsidūrusių politinių oponentų, tautinio režimo ne kartą uždarinėjamos ir smaugiamos baudomis, pagaliau, ilgiems dešimtmečiams nutildytos Lietuvą užgrobusių sovietų, „Lietuvos žinios“ vis dėlto sugebėjo išlikti iki šių dienų. Šiemet, minėdami dienraščio jubiliejų, prisiminkime jo įsikūrimo aplinkybes bei keletą ryškesnių jo istorijos epizodų.

Specialiai mūsų skaitytojams parengėme spalvingą ir turiningą projektą – 110 metų. Spauskite nuorodą, skaitykite, dalinkitės!