10 faktų, kurie yra žinomi apie šnipinėjimo bylą
Tre­čia­die­nį Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) bei Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­tvir­ti­no, kad ži­no­mas po­li­ti­kas, par­ti­jos „So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas“ įkū­rė­jas bei pir­mi­nin­kas jau nuo spa­lio yra su­lai­ky­tas įta­riant šni­pi­nė­ji­mo veik­la prieš Lie­tu­vą Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos nau­dai. LŽ pa­tei­kia 10 fak­tų, ku­rie su­si­ję su pra­dė­tu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu.

1. 2008 m. įsteigtas „Socialistinis liaudies frontas“ bei jo buvęs vadovas A. Paleckis ne kartą minėti viešose žvalgybos ataskaitose dėl grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui. Žvalgyba yra vadinusi „Socialistinį liaudies frontą“ Rusijai palankia politine partija, rašiusi apie partijos atstovų dalyvavimą prieš JAV ir NATO nukreiptose prorusiškose propagandinėse akcijose. Viešumoje buvo eskaluojama, kad tiek politinę partiją, tiek patį jos lyderį galimai dosniai remia Rusijos Federacijos struktūros.

A. Paleckio žmona Olga gimusi Rusijoje. Maskvoje ji baigė medicinos inžinerijos studijas, dirbo Maskvos savivaldybės administracijoje.

2. 2012 m. A. Paleckis buvo nuteistas už šiurkštų sumenkinimą SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką faktą, kai pareiškė: „O kas buvo sausio 13 dieną prie bokšto? Ir, kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus“.

3. 20016 m. viešose žvalgybos ataskaitose pranešta apie stiprėjančias Rusijos informacines, žvalgybines operacijas, „minkštosios galios“ įrankių stiprinimą. Tarp šių įrankių įvardintos ir „pastangos dar labiau centralizuoti ir koordinuoti prorusiškas tėvynainių ir jiems prijaučiančiųjų grupes.

4. 2016 m. tarp kitų Rusijai palankių judėjimų minimas signataro Rolando Paulausko neformalus judėjimas „Mūsų gretos“, Vaido Lekstučio koordinuojamas sambūris „Būkime vieningi“. Ataskaitoje pabrėžiama, kad šias jėgas konsoliduoti bando kitas signataras Zigmas Vaišvila.

5. A.Paleckis dėl šnipinėjimo veiklos sulaikytas šių metų spalį. Kratų metu pas A. Paleckį rasta įkalčių, patvirtinančių jo antivalstybinę veiklą – rinkimą informacijos pagal specialiųjų tarnybų užduotis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl šnipinėjimo. Generalinės prokuratūros duomenimis, A. Paleckio šnipinėjimo veikla tęsėsi ilgą laiką, buvo kryptinga, sąmoninga.

6. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenų apie Rusijos žvalgybos vykdymo epizodus, įvykusius daugiau nei prieš metus. Valstybės saugumo departamento duomenimis, buvo siekiama daryti įtaką Lietuvos politiniams procesams. Šiam tikslui verbuojami asmenys, galintys tiesiogiai ar per tarpininkus formuoti politinių partijų programas ar jų struktūrą, pasinaudodami įvairiais žiniasklaidos kanalais, prisidėti prie Rusijos minkštosios galios didinimo šalyje.

7. Generalinės prokuratūros duomenimis, Rusijos Federacijos domėjimosi laukas buvo susijęs su jautriausiais Lietuvai klausimais, tarp kurių – sausio 13-osios diskreditavimas visuomenės akyse.

8. A. Paleckis nėra vienintelis įtariamasis šnipinėjimo prieš Lietuvą byloje. Pagal pradėtą ikiteisminį tyrimą atliktos kratos daugelio asmenų, kurie yra Lietuvos piliečiai, gyvenamose vietose, tačiau jų tapatybių nei VSD, nei Generalinė prokuratūra neatskleidžia.

9. Byloje tarp sulaikytųjų yra Rusijos pilietis, buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis Valerijus Ivanovas. Kratų metu pas jį buvo rastas šaunamasis ginklas. Atkreiptinas dėmesys, kad V. Ivanovas 1997 metais buvo nuteistas kalėti vienerius metus už žuvusiųjų 1991 metų sausio 13-ąją šmeižimą, teigiant, kad tragedijos aukos yra lietuvių falsifikacija, o sovietų armija Vilniuje neužmušė nė vieno laisvės gynėjo.

10. Generalinės prokuratūros duomenimis šnipinėjimas taip pat vykdytas per Lietuvoje veikiančias politines partijas, tačiau duomenų, kad su Rusijos žvalgybos organizacijomis galėtų būti susijusios parlamentinės partijos – nėra.