#Prognozės2019. Kokie kitąmet bus Lietuvos ir Jungtinių Valstijų santykiai?
Me­tų pa­bai­go­je į LŽ grįž­ta prog­no­zių rub­ri­ka! Ko­kie bu­vo svar­biau­si pra­ėju­sių me­tų įvy­kiai? Ką jie reiš­kia Lie­tu­vai? Kas mū­sų lau­kia at­ei­nan­čiais me­tais? Jū­sų dė­me­siui – pir­mo­ji prog­no­zė, ku­rio­je į LŽ klau­si­mus apie Jung­ti­nes Vals­ti­jas ir Lie­tu­vą at­sa­ko po­li­to­lo­gas, Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rius ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dok­to­ran­tas Li­nas Ko­ja­la.

– Kuo Jungtinėms Valstijoms 2018 metai buvo ypatingi?

– JAV vyko svarbūs vidurio kadencijos rinkimai, po kurių paaiškėjo, kad Respublikonų partija išsaugojo daugumą Senate, bet prarado Atstovų rūmuose. Tai buvo pirmieji tokie dideli rinkimai po to, kai prezidentu tapo Donaldas Trumpas, tad galima juos laikyti (iš dalies) savotišku referendumu prezidento atžvilgiu.

Tiesa, reikia konstatuoti, jog galutiniai rezultatai akivaizdžių išvadų nepateikia: Trumpas tikrai nebuvo sutriuškintas, kaip tikėjosi kai kurie jo oponentai, tačiau stebuklingai gerų rezultatų taip pat nepasiekė. Bet kuriuo atveju dabar jam bus šiek tiek sudėtingiau, mat iki rinkimų Respublikonai dominavo abiejuose parlamento rūmuose. Dabar opoziciniai demokratai turės daugiau svertų inicijuoti prezidento veiklos tyrimus, blokuoti jo siūlomas iniciatyvas ir pan.

Linas Kojala / BNS nuotr.

– Ar 2018 metai buvo išskirtiniai Lietuvos ir JAV santykiams?

– Pavasarį vyko Baltijos valstybių vadovų ir Trumpo susitikimas Vašingtone. Reikia pažymėti, kad jis buvo pavadintas Viršūnių lygmens vizitu, o ne paprastu susitikimu, tad jam teko nemažai dėmesio ir svarbos. JAV lyderis gyrė Baltijos šalis dėl jų pasiekto 2 proc. nuo BVP finansavimo lygio gynybai, todėl sustiprinome savo, kaip patikimų partnerių, įvaizdį.

Be to, pradėti plėtoti planai dėl tolesnio regiono gynybos stiprinimo – pvz., jau kiek vėliau NATO vadovų suvažiavimo deklaracijoje pakartota, jog reikia ieškoti būdų NATO oro policijos misiją mūsų šalyse paversti realia oro gynyba. Tai – neabejotinai vienas iš Lietuvos prioritetų. Svarbu, kad JAV dar labiau remia Ukrainą, stiprina jos gynybą, o tai taip pat yra vienas iš Lietuvos prioritetų.

Atsiradus trinčiai tarp didžiųjų Europos sostinių ir Vašingtono, nuo to, nors nebūtinai tiesiogiai, kenčiame ir mes.

Galiausiai pasirašyta sutartis su JAV kompanija, kuri į suskystintų dujų terminalą tieks amerikietiškas dujas. Tai reikšmingas žingsnis, rodantis, jog Lietuvai sekasi diversifikuoti dujų šaltinius, nors dar prieš keletą metų turėjome vienintelį monopolinį tiekėją.

– Kaip abiejų šalių santykiams gali susiklostyti 2019-ieji?

– Nemanau, jog bus esminių pokyčių. Daug priklausys nuo globalių tendencijų – pvz., ar toliau tęsis JAV ir Kinijos prekybiniai susitarimai, kaip klostysis Vašingtono ir ES santykiai. Atsiradus trinčiai tarp didžiųjų Europos sostinių ir Vašingtono, nuo to, nors nebūtinai tiesiogiai, kenčiame ir mes. Todėl Lietuva išliks suinteresuota stipriais transatlantiniais santykiais bei abipusiais saugumo įsipareigojimais.