„Investors‘ Forum“ vadovė R. Skyrienė įregistruota lobiste
Aso­cia­ci­jos „In­ves­tors‘ Fo­rum“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Rū­ta Sky­rie­nė įra­šy­ta į ša­ly­je re­gis­truo­tų lo­bis­tų są­ra­šą. Lo­bis­tais taip pat įre­gis­truo­ti aso­cia­ci­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Mo­ni­ka Ba­ne­vi­čiū­tė ir vy­riau­sia­sis po­li­ti­kos pa­ta­rė­jas Emi­lis Ru­že­lė, pra­ne­šė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

„Investors‘ Forum“ atstovus lobistais VTEK trečiadienį įregistravo išnagrinėjusi asociacijos prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruoti 83 lobistai, galintys užsiimti lobistinė veikla – veiksmais, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000 metų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.