Tu esi mano mylimasis Sūnus
Stip­rė­jant žmo­nių lū­kes­čiams ir dau­ge­liui pra­dė­jus spė­lio­ti, ar čia kar­tais ne Me­si­jas, Jo­nas vi­siems kal­bė­jo: „Aš, tie­sa, krikš­ti­ju jus van­de­niu, bet at­ei­na už ma­ne ga­lin­ges­nis, ku­riam aš ne­ver­tas at­riš­ti kur­pių dir­že­lio. Ji­sai krikš­tys jus Šven­tą­ja Dva­sia ir ug­ni­mi. Kai, vi­sai tau­tai krikš­ti­jan­tis, ir Jė­zus pa­si­krikš­ti­jęs mel­dė­si, at­si­vė­rė dan­gus, ir Šven­to­ji Dva­sia kū­niš­ku pa­vi­da­lu nu­si­lei­do ant jo tar­si ba­lan­dis, o bal­sas iš dan­gaus pra­bi­lo: Tu ma­no my­li­ma­sis Sū­nus, ta­vi­mi aš gė­riuo­si.Iš Evan­ge­li­jos pa­gal Luką

Viešpaties Jėzaus Krikšto šventė, kurią šiandien švenčiame – tai trečiasis, didysis Gailestingosios Dievo meilės slėpinys. Pirmasis – tai Jėzaus Užgimimas, kuomet neregimasis ir nesuvokiamasis Dievas tapo kūnu. Antrasis – kai Rytų išminčiai atvyko pagarbinti Jo. Žvaigždė juos atvedė pas Tikrąjį Karalių, Ramybės Kunigaikštį, kurio pašlovinti ateis visos tautos. Galiausiai Krikštas – tai Dievo meilės paslapčių apreiškimas kiekvienai tiesos ir gyvenimo ištroškusiai sielai. Visi šie slėpiniai mūsų sielos žvilgsnį kreipia į vidinį Dievo gyvenimą. Pabandykime giliau ten pasinerti tiesos troškimo nuskaidrintu žvilgsniu.

Žmonės miniomis plūdo pas Joną krikštytis. Jėzus, prieš pradėdamas savo viešąją tarnystę, taip pat ateina pas Joną prašydamas pakrikštyti jį vandeniu. Žinoma, Jono krikštas buvo skirtas nusidėjėliams. Tačiau, Jėzui nereikėjo išpažinti nuodėmių, nes Jis jų neturėjo, jam nereikėjo nuskaistinimo, nes Jis buvo šventas. Tad kodėl Jėzus ateina krikštytis?

Šį klausimą užduoda ir Jonas. Į jį padeda atsakyti kitas Jėzaus veiksmas atliktas jo tarnystės pabaigoje. Paskutinės Vakarienės menėje, apsuptas savo artimiausių mokinių, Jėzus jiems ima mazgoti kojas, ką ano meto visuomenėje įprastai atlikdavo vergai. Ateidamas pas Joną prie Jordano upės ir žengdamas į vandenį, Jėzus giliausia prasme trokšta tapti visa kuo panašus į žmogų. Krikštas reiškia pasinėrimą ir išnirimą, mirtį ir prisikėlimą. Toks yra visas Jėzaus gyvenimo kelias. Iš Tėvo šlovės aukštybių jis nusileidžia į pačią žmogiškumo gelmę, pasineria į Jordano vandenis, į Kryžiaus kančią ir mirtį. Išnirdamas iš vandens, prisikeldamas iš numirusių, visiems žmonėms jis atveria kelią į Tėvo namus.

Krikštas Jordano upėje atveria ir naują Jėzaus gyvenimo tarpsnį, jo viešos tarnystės pradžią. Jonas rodydamas į Jėzų apreiškia jį kaip „Dievo Avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (plg. Jn 1, 29). Taigi, pradėdamas krikštu ir baigdamas tarnyste, kojų mokiniams mazgojimu, Jėzus prisiima kenčiančio Viešpaties tarno misiją, kurią skelbė pranašas Izaijas (plg. Iz 42). Šią misiją pašventina pats Dievas Tėvas, o Šventoji Dvasia patepa Jėzų tarnystei. Tokiu būdu Krikšte Jėzus parodomas kaip Pateptasis ir kaip Dievo Sūnus.

Toliau evangelistas Lukas mums atskleidžia tai, kas neregima ir dieviška. Jėzaus nuolankus klusnumas tarsi perplėšia dangaus tylą. Atsiveria dangus ir prabyla iki tol slaptoje buvęs Dievas Tėvas, kuris vienintelis iš tikrųjų žino, kas yra Jėzus: Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi (plg. Mk 1, 11). Šis pabrėžtinas vienatinio Dievo Sūnaus skelbimas nurodo slėpinį, kurį Jėzaus mokiniai, o po jų kiti krikščionys atskleidė tik palaipsniui. Sūnus krikštu išpažino norą įvykdyti Dievo valią, jis nusižemino susilygindamas su nusidėjėliais. Dabar Tėvas išpažįsta Sūnų, tuo jį išaukštindamas.

Iš tiesų, šiame slėpiningame vyksme galime įžvelgti šv. Trejybę: apsireiškiantį, Dvasią siunčiantį ir bylojantį Tėvą; su nuolankumu priimantį krikštą Dievo Sūnų bei save dovanojančią Dievo Dvasią. Dvasios galia Jėzų daro Dievo Pateptuoju – Mesiju. Jam pavedamas pasaulio pašventinimo ir išganymo darbas ir suteikiama galia tą darbą vykdyti.

Pasirodydamas viešai Jėzus gauna regimą ir girdimą patvirtinimą. Pirmasis Jėzaus pamatytas ženklas buvo „prasivėręs dangus“. Dangus atsiveria pasauliui. Antrasis ženklas – ant Jėzaus balandžio pavidalu nusileidžianti Dvasia. Šis ženklas nurodo tai, ką skelbė Jonas Krikštytojas, pranašaudamas krikštą Šventąja Dvasia. Trečiasis ženklas yra iš dangaus girdimas Tėvo balsas. Dievas prabyla į pasaulį per savo Sūnų. Šie stiprūs Dievo įsiveržimo į žmonių pasaulį ženklai tarsi įrėmina Įsikūnijimo įvykį.

Krikštu prie Jordano drauge palaiminama visa kūrinija. Virš viso to, ką Dievas sukūrė ir pripažino, kad tai gera, dabar sklinda jo šlovingi žodžiai: Šitas yra mano mylimasis Sūnus (Mt 3, 17). Virš regimos kūrinijos neregimasis Dievas pasirodo per regimą Jėzaus asmenį. Dievas rodo patį tiesiausią pas jį vedantį kelią. Tėvo mylimasis Sūnus veda mus iš tamsos ir mirties į nutviekstus šviesos Tėvo namus.

Jėzaus krikšto įvykiai kartojasi tikinčiųjų gyvenime. Dangus iš naujo atsiveria virš pakrikštytųjų. Iš dangaus nužengusi Dievo Dvasia pripildo tikinčiųjų širdis meilės ir ramybės. Su krikštu taip pat gauname tarnystę, misiją, kurią turime įgyvendinti šioje žemėje. Šią tarnystę užtvirtina balsas iš slėpiningų aukštybių tyliai aidintis kiekvieno pakrikštytojo širdies gelmėje: Tu mano mylimasis Sūnus. Tu mano mylimoji dukra. Tavimi aš gėriuosi. Priimkime šį Dievo balsą asmeniškai į savo gyvenimą ir gyvenkime šia žinia, nes esame mylimi Dievo vaikai.

Kazimieras Milaševičius OSB yra kunigas, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras