Tartiufo grimasos ar klasta?
Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­sie­kė sa­vo: kar­tu su Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mais bus bal­suo­ja­ma ir dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus su­ma­ži­ni­mo. Re­fe­ren­du­mas! 

Reikia atsiklausti tautos tokiu svarbiu klausimu, svarbesniu už Lietuvos pilietybės išsaugojimą ir dvigubos pilietybės įteisinimą. Kaip mažai buvo svarstomas ir viešinamas pastarasis klausimas ir balsavimui teikiama formuluotė, kaip mažai buvo kalbama apie esmę, o vien apie konstitucinę pataisą, leidžiančią vykdyti referendumą permanentiškai, per abi prezidentinių rinkimų dienas.

Susidarė vaizdas, jog svarbiausia prie balsadėžių surinkti kuo didesnį skaičių balsuotojų. Koks bus balsavimo rezultatas, kaip jis abipusiai tenkins išvykusius iš Lietuvos ir taip pat pasilikusius žmones „valstiečiams“ liko antraeiliu dalyku.

Ponia Širinskienė puikiausiai suprato, jog Konstitucinis Teismas dviejų dienų referendumui negali pritarti. Tačiau nuolat girdėjome ją ramiai aiškinant apie dvigubo referendumo privalumus.

Kas tai? Šventas noras susigrąžinti išvykusius tautiečius? Jeigu tas noras toks didelis ir tikras, tai kodėl jo įgyvendinimui kišama koja, tai pačiai rinkimų dienai prikergiant referendumą dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo?

Kodėl šios apklausos negalima buvo organizuoti per antrąją prezidentinių rinkimų dieną. Visiškai aišku, kad toks sudėjimas į krūvą visų trijų balsavimų blaškys rinkėjų dėmesį ir neabejotinai padidės paklaidų tikimybė. Ignoruojantys Seimo narių susimažinimą ir nesirengiantys dalyvauti tame referendume per klaidą gali nesudalyvauti balsavime dėl dvigubos pilietybės.

Klaidų tikimybė bus iš anksto užprogramuota, jeigu nebus atskirų rinkėjų sąrašų, o tik atskiros grafos tame pačiame sąraše. Taip buvo padaryta 2012 metais per Seimo rinkimus balsuojant dėl atominės elektrinės statybos.

Vytautas Narbutas yra gamtos mokslų daktaras, Lietuvos mokslo premijos laureatas