Rusija – Europos pusbrolis Vincuks iš Kalabibiškių
Po ei­li­nių Vo­kie­ti­jos vie­šų mei­lės ap­raiš­kų Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui ir Em­ma­nue­lio Mac­ro­no so­lo gies­mės prieš Pra­ncū­zi­jos dip­lo­ma­tų kor­pu­są, kad Eu­ro­pos sau­gu­mas ne­įma­no­mas be Ru­si­jos, mū­siš­kių „a­na­ly­ti­kų“ cho­ras vėl už­trau­kė bau­gin­ti­nį, esą „nai­vūs eu­ro­pie­čiai pa­si­da­vė pa­gun­doms, ei­ki­me, at­ver­ki­me jiems akis į Krem­liaus kės­lus“.

Tie „naivūs europiečiai“ jau tris šimtmečius su Rusija varkes verda ir mus savo naudai dalijasi, o mes vis dar manome, esą čia dėl visko kalta Moskovija, vis apgaunanti kvailus vakariečius, kuriems mes ir save priskiriame.

Bet šiaip Vincuks, kai blaivas, tai visai normali giminė, o i prie stalo, kol nepergėręs, tai dūšios žmogus!

Sudėjus Europos geopolitinį žaidimą į dažnam lietuviui geriausiai suprantamą santykių plačioje giminėje pavidalą, išeitų taip:

Europos didvalstybių šeimoje Rusijai tenka pusbrolio Vincuko vaidmuo. Na to, kartas iš tarnybos karuomenėje parsivežė tą savo mongolką ir apsigyveno Kalabibiškėse.

Ga i gerai, kad Kalabibiškėse, nes kai Vincuks baliuje pergeria, tai visada muštis lenda. Todėl ir nekviečiam jo į visus pasisėdėjimus, tik į didžiuosius – per Kazines, nes tetos Kazės metinės i da per Antanines, nes senelis Antanu buvo. Tada jau vyrai pasiruošia, pamato, kai Vincuką ant muštynių patraukia, tai prisėda keliese, inpila jam da pusę litro ant smūgio, kad nusmigtų, pakrauna į mašiną i tęji mongolkaišsivaža namuo. Pati tai ji negeria ant baliaus, nes jei neparvežtų Vincuko, tai paskui nuo jo gautų į kudlas.

Bet šiaip Vincuks, kai blaivas, tai visai normali giminė, o i prie stalo, kol nepergėręs, tai dūšios žmogus! I prie pinigo biskį, bonkę visados savo atsineša, i da antrą neprašomas pastato, nespaudžia, kai koks Sigis, kur namas didžiausias, o in balių visados tuščiom atvažiuoja.

Ir į talką Vincuką visados galima pasikviesti – a kokį kluoną suręsti, ar tvorą patverti. Paskui, tiesa, būk replės, būk pjūklas dingsta, o Vincuks visada sako, kad akyse nematęs, bet tiek to, be jo pagalbos sunku būtų susitvarkyti.

O jei koks kaimynas takutį peraria ar muštis lenda, tai Vincuks tiesiog auksas. Pasikvieti ant butelio, pasibėdavoji, ans ir neprašomas jau lekia anam malkų išrašyti. I tep atkala, kad paskui anas dar dėkingas būna, kad tą galvažudį jam nuo gerklės atitraukėm.

Nu bet kad savaitgaliui Vincuką ant šašlų kviestis, tai ne, nereikia mums tos bėdos.

Komentaras pirmą kartą publikuotas Audriaus Bačiulio „Facebook“ paskyroje