Rajonų ligonines reikia stiprinti, o ne uždarinėti
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (SAM) pa­gar­si­nus ban­dy­mus įves­ti griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus ra­jo­nų li­go­ni­nėms ir pa­aiš­kė­jus, kad taip sie­kia­ma už­da­ry­ti bent treč­da­lį gy­dy­mo pa­slau­gas Lie­tu­vos gy­ven­to­jams tei­kian­čių įstai­gų, „vals­tie­čiai“ sa­vo už­mo­jus nu­kė­lė po rin­ki­mų. Su­pra­tę, kad li­go­ni­nių nai­ki­ni­mas ga­li at­si­suk­ti prieš juos pa­čius, val­dan­tie­ji va­ži­nė­ja po ra­jo­nus ir mė­gi­na ne­ig­ti in­for­ma­ci­ją apie ra­jo­nų li­go­ni­nių lik­vi­da­vi­mą, bet nie­ko aiš­kaus ne­pa­sa­ko apie jų li­ki­mą.

Klausimus „Kas mūsų laukia?“ ir „Ką jūs siūlote?“ mes, socialdemokratai, girdime per kiekvieną susitikimą su rajonų medikais ir visuomene. Esame įsitikinę, kad sprendimą dėl rajonų ligoninių ateities turėtų priimti ne ministerija, o rajonų savivaldybės, pasitarusios su medikais ir gyventojais.

Nors rajonų ligoninės yra nedidelės, jos turi puikių įvairių sričių specialistų ir teikia gyventojams kokybiškas paslaugas. Mano, kaip mediko ir politiko, nuomone, SAM, organizuodama sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, turi paisyti naujausių tendencijų. Tyrimai rodo, kad per didelė gydymo įstaigų centralizacija ne visada duoda tikėtinos ekonominės naudos ir labai pablogina paslaugų prieinamumą atokių vietovių, kaimų gyventojams.

Mes siūlome, kad rajonų ligoninės būtų ne uždaromos, bet jose dirbantiems gydytojams būtų leidžiama teikti visas paslaugas pagal turimą kvalifikaciją, taip pat ir stacionaraus gydymo. Jeigu rajonų gydymo įstaigos gali ekonomiškai išsilaikyti, neturėtų būti uždaromos ar prijungiamos prie kitų gydymo įstaigų.

Šiandien mažose ligoninėse sėkmingai ne tik suteikiamos terapinės paslaugos, bet ir atliekamos sudėtingos operacijos, kurių rezultatais džiaugiasi ir vietos gyventojai, ir medikai. Yra tokių rajoninių ligoninių, pavyzdžiui, Lazdijų, Radviliškio, į kurias dėl itin kokybiškų paslaugų pacientai atvyksta ne tik iš kitų rajonų ar miestų, bet ir kaimyninių šalių. Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, svarbu, kad rajonų ligoninėse tinkamai funkcionuotų priėmimo skyriai ir būtų teikiamos konsultacinės paslaugos, taip pat būtų pakankamai terapinių lovų.

Nors sveikatos apsaugos ministras kovoja su esą per dideliu rajonų ligoninėse esančių lovų skaičiumi, didžiausia problema čia yra ta, jog rajonuose gyvenantiems pacientams sunku gauti konsultaciją aukštesnio lygio ligoninėse, kad būtų nustatyta diagnozė ir skirtas tolesnis gydymas. Ne paslaptis, kad vyresnio amžiaus, lėtinėmis ligomis sergantys, brangaus ir ilgo gydymo reikalaujantys pacientai ne visada yra pageidaujami aukštesnio lygio gydymo įstaigose.

Sprendimą dėl rajonų ligoninių ateities turėtų priimti ne ministerija, o rajonų savivaldybės, pasitarusios su medikais ir gyventojais.

Ne kartą yra nutikę taip, kad iš rajono atvežęs ligonį į kurią nors didmiesčio ligoninę, greitosios pagalbos automobilis turi laukti tris ar keturias valandas, kol ligoniui bus atlikti pakartotiniai tyrimai, ir pacientas arba bus paguldytas į miesto ligoninę, arba grąžintas į rajono ligoninę. Mūsų manymu, iš rajonų ligoninių į centrines gydymo įstaigas siunčiamiems ligoniams turėtų būti skirti „žalieji“ koridoriai, t. y. pacientai turėtų būti guldomi į ligoninę ir gydomi be papildomų, pakartotinių tyrimų. Į rajonų ligonines galėtų būti siunčiami lengviau sergantys ar ilgalaikio stacionaraus gydymo reikalaujantys ligoniai.

Be to, reikėtų panaikinti kelis sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos biurokratinius nurodymus ir suteikti galimybę rajonų ligoninėms pasinaudoti šiuolaikinėmis technologijomis, nereikalaujant įdarbinti kai kurių specialistų, pavyzdžiui, radiologų. Taip pat būtų galima diskutuoti apie mažose savivaldybėse esančių rajoninių ligoninių ir pirminių sveikatos centrų sujungimą.

Šiandien rajonų ir universitetinės ligoninės bendradarbiauja gydant širdies ir kraujagyslių ligas, kai rajono ligoninėje, įtarus miokardo infarktą ir suteikus skubią pagalbą, ligonis pervežamas į universitetinę ligoninę, kurioje, patikslinus diagnozę, skiriamas gydymas, o tuomet ligonis grąžinamas į rajono ligoninę tolesniam gydymui.

Mes, socialdemokratai, įsitikinę, kad rajonų ligoninės kartu su terapijos ar terapijos ir chirurgijos padaliniais bei sustiprintais priėmimo skyriais ir konsultacinėmis paslaugomis turi išlikti. Matome, kad to nori ir tūkstančiai Lietuvos žmonių, patvirtinusių tai savo parašais.

Juozas Olekas yra Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys