Naktis su Puteikiu
Kū­čių nak­tį kal­ba gy­vu­liai, nak­tį prieš Kū­čias ga­li­ma su­si­kal­bė­ti su po­li­ti­kais.Ka­dan­gi va­kar kan­di­da­tas į vi­sus įma­no­mus pos­tus Nag­lis Pu­tei­kis in­ter­ne­te des­pe­ra­tiš­kai pa­skel­bė, kad ieš­ko kan­di­da­tų į mies­tų ta­ry­bas, nes trūks­ta jam są­ra­šų už­pil­dy­mui, ir kad su juo ga­li­ma bend­rau­ti vi­są par­ą – iš­ban­džiau.

Nemelavo – net ir 2 valandą nakties atsakinėjo į SMS. Išbandžiau keletą testų – teistumo, nebaigto aukštojo, galiausiai homoseksualumo – visus testus kandidatas praėjo, o aš praėjau jo vertybių filtrą ir praktiškai tapau kandidatu su Puteikio sąrašu į Plungės miesto tarybą. Šįryt jau skambino jo patikėtinė, norėdama susirinkti informaciją, padėti deklaruoti turtą ir t. t. – čia ir pabaigiau žaidimą.

Įdomiausia, kad partijos vertybes kandidatas siūlo pasitikrinti suvedus į „Google“: Ozolas, Centro partija, Kručinskai, – jokių vertybių neradau, gal partija jų ir neturi. Bet jei po kurio laiko į „Google“ vesit „SMS kandidatas į prezidentus“, jau žinau, kokią pavardę jums išmes.

Štai taip Lietuvoje tampam politikais, štai taip formuojama politinė bendražygių komanda. SMS žinutėmis, naktį prieš Kūčias.

Kalbantis Gyvulių ūkis“.

Komentaras skelbtas „Facebook“.