Kodėl Vanagą norėtų sunaikinti ir šių dienų Kremlius
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­va gar­bin­gai pa­lai­do­jo sa­vo ka­riuo­me­nės va­dą, nu­kan­kin­tą oku­pa­ci­nio, sta­li­ni­nio Krem­liaus re­ži­mo. Mū­sų ša­ly­je pa­ga­liau pla­čiau su­si­vo­kus, ką reiš­kė par­ti­za­nų ko­va vals­ty­bės lais­vei, dar kar­tą pa­aiš­kė­jo, kad šių die­nų Krem­lius vis grės­min­giau ar­tė­ja prie tų lai­kų re­ži­mo, prieš ku­rį ir ko­vo­jo Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas.

Partizanų vado, kovojusio prieš sovietų okupaciją, laidotuvės daugeliui mūsų šalies žmonių, šiuo metu net ir esančių už savo valstybės ribų, tapo labai svarbiu priminimu apie sovietų okupaciją Lietuvoje.

Pagaliau susivokta, kad laidojamas ne šiaip vienas iš partizanų, o asmuo, pasak Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo, turėjęs visas okupuotos šalies kariuomenės vado regalijas. Ne mažiau svarbu ir tai, kad suvokta, jog partizanai buvo mūsų laisvės kariai, siekiantys ginti Nepriklausomybę nuo sovietų okupacijos, remdamiesi ir 1948-ųjų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, kurią mindė Maskva.

Iš tikrųjų gaila, kad atsisveikinti su šiuo žmogumi, labai daug padariusiu dėl mūsų valstybės laisvės, nebuvo palikta laiko šeštadienį ar kitą poilsio dieną. Jei laidotuvių nenorėta laukti iki sekmadienio, galbūt penktadienį buvo galima paskelbti ne darbo diena, kad į Vilnių galėtų atvykti ir žmonės iš tolimiausių šalies kampelių, o mokytoja kaip į labai svarbią šaliai dieną būtų galėję atsivežti mokinių.

Šiomis dienomis apie partizanus išgirdome labai reikšmingų mūsų šalies vadovų pareiškimų, kuriuos norėjau išgirsti jau daug metų. Be to, buvo pažymėta labai svarbi sąsaja tarp tų ir šių dienų Kremliaus režimo. Buvo akcentuojama, kad vienas partizanų vadų A. Ramanauskas-Vanagas okupantams buvo didžiausią neapykantą keliantis žmogus ir ta neapykanta siekia šias dienas. Deja, Rusijos veikėjams jo laidotuvės, kurios Lietuvos žmonėms yra istorinio teisingumo atkūrimas, laisvės kovotojų pergalės diena, kelia tik didžiulę neapykantą.

Žodis „neapykanta“, kaip Kremliaus požiūrio į Lietuvą charakteristika, tomis dienomis skambėjo ne iš vieno mūsų šalies vadovo lūpų. Neapykanta ne tik Vanagui, bet ir šių dienų Lietuvos valstybei, vadinamai demokratine, teisine valstybe (nors, manau, kad dar reikia priartėti prie to būvio).

Vis dėlto takoskyra tarp šių dienų Rusijos ir likusios Europos – visų pirma Europos Sąjungos bei NATO šalių, taip pat ir artėjančių šios bendrijos link, – yra tokia didelė, kad gali priversti ne tik mus, bet ir Vakarus pamatyti vis didesnius panašumus tarp šių dienų Kremliaus režimo ir to, prieš kurį kovojo A. Ramanauskas-Vanagas. Tai ir yra skaudžiausia suvokti šių dienų Kremliaus režimo veikėjams.

Partizanų kova prieš sovietų okupaciją visada buvo viena skaudžiausių „putinizmo“ doktrinos temų, nes griovė mitą apie vadinamąjį Baltijos šalių išvadavimą iš nacizmo. Juo buvo siekiama užtemdyti faktą, kad Baltijos šalyse po Antrojo pasaulinio karo nacių okupaciją pakeitė kita, taip pat nuožmi – sovietų okupacija.

Vienas grobuonis iš kito rankų atėmė grobį, kurį dalijosi 1939-ųjų rugpjūčio 23 dieną, o nepasidaliję dar sukėlė ir baisų Antrąjį pasaulinį karą.

Tačiau partizanų kova irgi turėjo savo Achilo kulną. Į jų būrius Kremlius buvo infiltravęs asmenų, kurie, persirengę Lietuvos karių uniformomis, žudė taikius gyventojus. Taip siekta kurstyti neapykantą kovotojams už laisvę. Nors galėjo pasitaikyti ir faktų, kad tiek metų gyvenant žeminėse, nežmoniškomis sąlygomis, besislapstant nuo priešo, galėjo pašlyti drausmė, o to pasekmės tuomet buvusios liūdnos. Kitas Achilo kulnas buvo tai, kad dalis mūsų laisvės karių galėjo „užsikrėsti“ antisemitizmu arba nacių valdymo metais per šią okupacinę administraciją bandyti siekti atgauti valstybės laisvę, kaip tai vėliau bandyta daryti ir valdant sovietams. Abu šie aspektai tarsi metė juodą dėmę ant partizanų kovos, jų pasekmės buvo juntamos ir dalies Lietuvos žmonių požiūryje. Ant šios bangos užlipusi ir Vanago „bendrapavardė“ važinėja po pasaulį ir uždirba pinigus, drabstydama Lietuvą purvais bei pildama vandenį ant Kremliaus malūno.

Susivokta, kad laidojamas ne šiaip vienas partizanų, o asmuo, turėjęs visas okupuotos šalies kariuomenės vado regalijas.

Rusijoje iki dabartinio režimo įsigalėjimo netrūko straipsnių, jog visos nuodėmės, kuriomis Kremlius dabar kaltina Lietuvos partizanus, buvo būdingos ir vadinamiesiems sovietų partizanams, kovojusiems prieš nacius. Bet Vanago atveju Kremliui problemų kyla ir dėl to, kad jam niekaip nepriklijuosi nei antisemito, nei taikių gyventojų žudiko etiketės – jis buvo Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas tuo metu, kai mūsų šalyje kilo prieš sovietų okupaciją nukreiptas ginkluoto pasipriešinimo judėjimas. Kaip, pavyzdžiui, prieš nacius Prancūzijoje.

Kas galėtų pasakyti, kad šio pasipriešinimo judėjimo dalyviai buvo banditai? Tik patys okupantai arba tie, kurie bandytų teisinti šalies okupaciją. Bet tokiais atvejais jie atskleidžia ir savo veidą. Būtent taip nutiko Kremliuje per A. Ramanausko-Vanago laidotuves.

Alvydas Medalinskas yra Mykolo Romerio universiteto politologas