Kaip išpūsti „skandalą“ tuščioje vietoje
In­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je vis pa­si­ro­do vie­na-ki­ta ži­nia, su­si­ju­si su „skan­da­lu“ (są­mo­nin­gai ra­šau šį žo­dį ka­bu­tė­se, nes skan­da­las, apie ku­rį čia eis kal­ba yra dirb­ti­nis) dėl to, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lo ins­ti­tu­to do­cen­tas To­mas Ja­ne­liū­nas ga­vo iš Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos fi­nan­sa­vi­mą vyk­dy­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės abie­jų ka­den­ci­jų už­sie­nio po­li­ti­kos ty­ri­mą. At­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tas tu­ri bū­ti pa­skelb­tas mo­nog­ra­fi­jo­je ir dve­juo­se moks­li­niuo­se straips­niuo­se – vie­nas jų ang­lų kal­ba.

Iš tikrųjų tyrimų finansavimas iš LMT fondo yra įprastinis dalykas. Parama mokslui, o tiksliau – mokslo programinio konkursinio finansavimo įgyvendinimas – yra vienas iš Lietuvos mokslo tarybos darbo barų. Sužinojus, kad vienas ar kitas mokslininkas gavo finansavimą savo parengtam projektui galima tik pasidžiaugti dėl kolegos. Juo labiau, kad dėl minėtų pinigų vyksta rimta konkurencinė kova, konkursai turi griežtas gaires, o paraiškos parengimas atima nemažai laiko ir tampa rimtu galvos skausmu. Tačiau iš T. Janeliūno projekto finansavimo sugebėta išpūsti didelį „skandalingą“ muilo burbulą. Šioje istorijoje yra mažu mažiausiai keli aspektai, kuriuos reikėtų paminėti.

Pirmiausiai, visas skandalas grindžiamas grynosiomis prielaidomis. Pats tyrimų projektas pateikiamas kaip skirtas „liaupsinti prezidentę“, parašyti jai „panegiriką“ ir parengti jos „užsakomąją biografiją“. Minėtas prielaidas bandoma sustiprinti argumentu, jog tyrimas bus finansuojamas iš valstybės lėšų. Priminsiu, kad finansavimas T. Janeliūno projektui buvo skirtas per Lietuvos mokslo tarybą, bet istorija pristatoma taip, lyg D. Grybauskaitė būtų asmeniškai paskambinusi mokslininkui ir pasiūliusi 21 tūkst. eurų už knygą apie save. Visoje pučiamo „skandalo“ burbulo argumentacijoje yra ir daugiau faktinių bei loginių klaidų.

Pirmiausiai, T. Janeliūno tyrimo laukas yra apibrėžtas labai aiškiai – niekur nenurodyta, jog jis planuoja rašyti antrą kadenciją baigiančios prezidentės biografiją ar šlovinti „nuostabiuosius Grybauskaitės sprendimus“. Tyrimo objektas – 2009–2019 metais D. Grybauskaitės, kaip Lietuvos respublikos prezidentės, užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas. Beje, užsienio politiką galima priskirti prie vienos iš pagrindinių Lietuvos prezidento funkcijų, tad iš esmės tyrimo objekto pasirinkimas klausimų kelti neturėtų.

Kitas dalykas – kritikuojamas nepublikuotas bei, kaip numanau, net dar neparašytas kūrinys. Suprasčiau situaciją, jeigu kritikos banga kiltų po to, kai po monografijos publikavimo taptų aišku, jog vietoje rimto mokslinio kūrinio tai yra būtent „panegirikas“ ir „prezidentės šlovinimas“. Tačiau dabar pažeidžiama savotiška akademinio nekaltumo prezumpcija. Kartu be jokių rimtesnių argumentų menkinama ir T. Janeliūno reputacija, iš esmės abejojama jo profesionalumu ir moksliniu objektyvumu.

Atitinkamas poveikis daromas ir Lietuvos mokslo tarybos reputacijai. LMT iš esmės kritikuojama už savo darbą – lėšų skyrimą tyrimui. „Skandale“ bandoma pripaišyti interesų konfliktą, vartojama abejotina „vatabautizmo“ (nuo anglų „what about?“) retorika, keliant klausimą, kodėl T. Janeliūnas pasirinko tirti būtent D. Grybauskaitės užsienio politiką, o ne kitų šalies vadovų. Tokia prieiga prie temos ir toks diskusijos lygis atveria savotišką Pandoros skrynią.

Pirmiausiai, kiekvienas mokslininkas turi teisę rinktis jam įdomų tyrimo objektą. Tai yra vienas iš mokslinio darbo džiaugsmų. Todėl nematau jokios problemos tame, jog T. Janeliūnui yra įdomu tirti D. Grybauskaitės užsienio politiką, lygiai taip pat, kaip nematyčiau problemos, jeigu tyrimo objektu taptų, pavyzdžiui, Algirdo Brazausko prezidentavimo laikotarpio užsienio politika.

Kitas esminis dalykas – moksle nėra uždraustų temų. Klausimas gali būti tik apie prieigą. Esminis mokslo tikslas – sistematizuoti mūsų žinias apie pasaulį, argumentuotai paaiškinti procesus, kurie yra mūsų gyvenimo dalis. Tačiau visas minėtas „skandalas“ rodo, kad „uždraustos“ temos iš tikrųjų gali atsirasti, o tai turėtų katastrofiškas pasekmes.

Argumentas, kad blogybė slypi tame, jog tyrimas finansuojamas valstybės lėšomis – irgi sunkiai atlaiko kritiką. Pagal jį dabar valstybė neturėtų skirti jokių lėšų jokiems tyrimams, susijusiems su Lietuvos politikos analize, kas sudarytų savotišką „juodąją skylę“ šioje žinojimo ir pažinimo srityje. Kitas žingsnis būtų tiesiog uždrausti mokslininkams analizuoti Lietuvos politiką (bent jau tiems, kurie dirba mokslo įstaigose, kurios yra finansuojamos valstybės lėšomis). Šiuo atveju pavojus yra tame, jog vienas absurdas dažniausiai gimdo kitą absurdą ir t.t.

Taigi, visa ši istorija yra svarbi ne vien dėl to, jog rodo, kaip galima sukelti „skandalą“ tuščioje vietoje, bet ir dėl tos priežasties, jog gali turėti netikėtų ir nemalonių pasekmių. Bent jau taip atrodo, kai pritaikai šios istorijos elementų analizei paprastus logikos dėsnius.

Viktoras Denisenko yra politikos apžvalgininkas, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto lektorius