Kaip iš duobės ištraukti Vilniaus rajoną
Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vis dar Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio par­ti­jos ran­ko­se. Gy­ven­to­jai ne­be pir­mus me­tus sa­ko, kad no­ri po­ky­čių, bet Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (LLRA-KŠS) lai­mi ir lai­mi rin­ki­mus. Dėl to iš da­lies kal­tas ki­tų par­ti­jų po­žiū­ris, ypač jų va­do­vy­bių. Ne iš­im­tis bu­vo­me ir mes – so­cial­de­mo­kra­tai. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu ma­to­me, kad Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ski­ria dė­me­sį vi­siems Lie­tu­vos re­gio­nams, taip pat ir Vil­niaus ra­jo­nui.

Laimėti rinkimus Vilniaus rajone sudėtinga, bet įmanoma. LLRA-KŠS valdo visą savivaldybės administracinį aparatą. Daugelis gyventojų, jų artimieji su savivaldybe susieti darbais, tai leidžia V. Tomaševskio partijai šiems asmenims daryti spaudimą. LLRA-KŠS, saugodama savo turimas pozicijas, veikia atsargiai, riboja konkurenciją ir gana konservatyviai žiūri į naujoves. Kitų partijų vadovybės, tai jausdamos, nesistengia skirti šiam regionui daugiau dėmesio – jėgas koncentruoja tik prieš rinkimus. Vietiniai partijų skyriai, geriau suprasdami situaciją, šaukiasi pagalbos, bet jos nesulaukia.

Vilniaus rajonas ribojasi su Vilniaus miestu, tačiau tokiais socioekonominiais rodikliais, kaip kitų Europos sostinių priemiesčiai, pasigirti negali. Nors, remiantis 2017 metų Lietuvos mažųjų savivaldybių indeksu, Vilniaus rajono savivaldybė yra gana aukštoje šeštoje vietoje, realios situacijos tai neatspindi. Sostinės priemiestis Vilniaus rajonas pagal įvairius rodiklius nusileidžia ne tik Klaipėdos ir Kauno rajonams, bet ir Palangos, Druskininkų miestams bei Mažeikių rajonui.

Prastos būklės keliai. Didžiąją dalį vietinės reikšmės kelių, kurių iš viso yra 2 526,635 km, Vilniaus rajone sudaro žvyrkeliai ir gruntiniai keliai. Tokių kelių yra maždaug 83 procentai. 2017 metais išasfaltuota 25,3 km vietinės reikšmės kelių. Šį rodiklį, atsižvelgiant į menką Vyriausybės skiriamą finansavimą, galima vertinti neblogai. Tačiau didžiausią nerimą kelia būtent žvyrkelių ir gruntinių kelių priežiūra. Pavasarį ir rudenį šių kelių būklė yra tokia prasta, kad kai kurie gyventojai nesugeba išvažiuoti iš savo namų. Būna atvejų, kai iki namo neprivažiuoja greitoji pagalba ar vykdami pagal iškvietimą dėl degančio namo bejėgiškai klimpsta ugniagesiai. Nors problema dėl prastos kelių būklės valdantiesiems gerai žinoma, merija nėra pasirengusi ekstremalioms situacijoms. Atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, daliai seniūnijų būtų pravartu turėti galimybę pačioms vykdyti pirminius kelių tvarkymo darbus. Tai leistų operatyviai reaguoti esant ekstremalioms situacijoms. Planuojant savivaldybės biudžetą, reikia atsižvelgti į gyventojų poreikius.

Netinkamai išplėtotas viešasis transportas. 2009 metais įsteigta savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas išstūmė didelę dalį privačių vežėjų. Tačiau beveik dešimtmetį veikianti įmonė taip ir nesugebėjo užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos atliepiant realius gyventojų poreikius. Viešojo transporto grafikai nesuderinti su gyventojais. Paskutinis maršrutas iš rajono gyvenvietės į Vilnių yra 20.30 val., o iš Vilniaus į rajoną – 22 valandą. Tačiau ir tai galioja tik didžiausioms gyvenvietėms, pavyzdžiui, Nemenčinei. Mažesnių gyvenviečių gyventojams reikia planuoti grįžti namo gerokai anksčiau. Asmenims, dirbantiems pamaininį darbą, neturintiems nuosavo automobilio, kelionė namo tampa tikru iššūkiu.

Nekokybiškai teikiamos viešosios paslaugos. Gyventojai skundžiasi, kad kartais negauna atsakymų į savo paklausimus, prašymus. Tuo įsitikinau ir pats. Net būdamas savivaldybės tarybos narys, įstatymų nustatytais terminais negavau atsakymo į kelis savo teiktus raštus, pavyzdžiui, užklausas apie kelių būklę. Paruošti tokį atsakymą, kokį gavau, atitinkamos srities specialistui turėtų užtrukti iki dviejų valandų. Nors darbuotojų daug, savivaldybės administracinis aparatas išpūstas, gauti kokybiškas paslaugas ne visada įmanoma.

Svarbu užtikrinti vienodą visų gyventojų atstovavimą. Reikia skirti dėmesio grupėms gimtąja kalba (pagal realų gyventojų poreikį) vaikų darželiuose steigti. Šiuo metu priemiestyje gyvenantys naujakuriai neturi galimybės leisti savo vaikų į darželius valstybine mokymo kalba. Jie, bandydami šias paslaugas gauti Vilniaus mieste, savo gyvenamąją vietą deklaruoja ten, todėl Vilniaus rajono savivaldybė praranda dalį gyventojų pajamų mokesčio. Be to, Vilniaus rajone iki šiol nėra elektroninės vaikų registravimo į darželius sistemos.

Reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas su nevyriausybiniu sektoriumi ir investicijos į jaunimo politiką. Šiuo metu ne visos savivaldybės teikiamos socialinės paslaugos yra kokybiškos, nes stokojama kvalifikuotų specialistų. Į pagalbą būtina pasitelkti nevyriausybines organizacijas. Panaši situacija yra dėl jaunimo politikos. Esame tarp šešių Lietuvos savivaldybių, kurios nėra numačiusios lėšų jaunimo organizacijų arba su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai. Siūlome tai pakeisti ir skatinti jaunimo organizacijų kūrimąsi bei finansuoti aktyvią, konkurencingą jų veiklą.

Laimėti rinkimus Vilniaus rajone sudėtinga, bet įmanoma.

Seniūnijos veikia neūkiškai. Daugelis Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų nesugeba racionaliai planuoti savo lėšų ir veikia nekreipdamos dėmesio į gyventojų poreikius. Seniūnai dėl atliekamų darbų turi tartis su gyventojais. Svarbu skatinti vietos bendruomenių kūrimąsi ir stiprinti seniūnaičių darbą.

Vilniaus rajonas yra įvairiatautis, todėl gyvenimo kokybę čia lemia ne vien gyvenviečių infrastruktūra ir pan., bet ir galimybė kiekvienam puoselėti savo kultūrą, ugdyti vaikus gimtąja kalba. Deja, LLRA-KŠS tai užtikrina ne visiems.

Šio krašto gyvenviečių turtinga istorija bei kraštovaizdis. Vilniaus rajonas gali tapti turizmo ir poilsio kampeliu. Tikslinga investuoti į poilsio, rekreacines zonas, dviračių takus, pažintinius maršrutus. Tai padarę, sukursime sąlygas smulkiojo verslo plėtrai, vietos gyventojams užtikrinsime papildomą pajamų šaltinį.

Robert Duchnevič yra LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys