Išdrįsk praregėti
Jė­zui su mo­ki­niais ir gau­sin­ga mi­nia iš­ke­liau­jant iš Je­ri­cho, ak­la­sis el­ge­ta Bar­ti­mie­jus (Ti­mie­jaus sū­nus) sė­dė­jo prie ke­lio. Iš­gir­dęs, jog čia Jė­zus iš Na­za­re­to, jis pra­dė­jo gar­siai šauk­ti: „Jė­zau, Do­vy­do Sū­nau, pa­si­gai­lėk ma­nęs!“ Dau­ge­lis jį drau­dė, kad nu­til­tų, bet jis dar gar­siau šau­kė: „Do­vy­do Sū­nau, pa­si­gai­lėk ma­nęs!“ Jė­zus su­sto­jo ir ta­rė: „Pa­šau­ki­te jį.“ Žmo­nės pa­šau­kė ne­re­gį, sa­ky­da­mi: „Ne­nu­si­mink! Kel­kis, jis ta­ve šau­kia.“ Ta­sai, nu­si­me­tęs ap­siaus­tą, pa­šo­ko ir pri­bė­go prie Jė­zaus. Jė­zus pra­bi­lo į jį: „Ko no­ri, kad tau pa­da­ry­čiau?“ Ne­re­gys at­sa­kė: „Ra­bu­ni, kad pra­re­gė­čiau!“ Tuo­met Jė­zus jam ta­rė: „Eik, ta­vo ti­kė­ji­mas iš­gel­bė­jo ta­ve“. Jis tuoj pat pra­re­gė­jo ir nu­se­kė pa­skui Jė­zų ke­liu.Iš Evan­ge­li­jos pa­gal Morkų

Visai čia ne apie tokį aklumą! Skaitinys kalba apie negebėjimą matyti teisingo kelio ir juo eiti. Tai žinome iš konteksto. Du tekstai – aklųjų išgijimai įrėmina Evangelijos dalį, kurioje Jėzus ypatingą dėmesį skiria savo mokiniams, mat šie yra dvasiškai akli ir niekaip negali suvokti, kad Jėzus išgelbėti savo tautą ketina savanoriškai iš meilės save atiduodamas žudikams.

Neregys yra aklas, dėl to sėdi prie kelio ir prašo išmaldos tų, kurie juo eina: „Pamylėkit mane, pagailėkit manęs, paguoskit mane, paburnokit kartu su manimi prieš neteisingą likimą ir santvarką...“ Bet pats mylėti, užjausti, guosti ir kurti jis negali! Jis yra savanaudis, aklas!

Akli ir mes, nes esu tikra, kad prieš tai pastarasis sakinys daugeliui pasirodys nesąmonė. Todėl akli, nes į mūsų suvokimą niekaip netelpa Evangelijos žinia. O žinia tokia, kad žmogus Jėzaus pavyzdžiu lygiai taip pat turi nustatyti savo gyvenimo kompasą meilės dovanojimo linkme ir ja bekeliaudamas tiek išlaisvėti, kad savo gyvybę galėtų atiduoti už draugus. Tai visiškai priešinga mintis nei dabar įprasta girdėti: jokių šnekų apie savirealizaciją, savęs radimą, pasąmonės galias, meditacijas, laimės teorijas. Tai ir yra laimės praktika. Tik mylėdamas kitą ir nieko iš jo nenorėdamas, vien to, kad tas žmogus irgi būtų laimingas, savo viduje įgyju ramybę, viltį, džiaugsmą, meilę. Būtent ši kryptis ir kelias yra teisingi!

Neregys yra aklas, dėl to sėdi prie kelio ir prašo išmaldos tų, kurie juo eina: „Pamylėkit mane, pagailėkit manęs, paguoskit mane, paburnokit kartu su manimi prieš neteisingą likimą ir santvarką...“ Bet pats pirmas mylėti, užjausti, guosti ir kurti jis negali! Jis yra savanaudis, aklas! Žinoma, visa tai teorija. Kadangi sėdi prie to kelio, teoriją jis jau žino, girdėjo, kad kitiems sekasi, žino, jog yra Mokytojas, Jėzus, kuris tuo keliu eina priekyje. Tačiau Bartimiejus negali eiti. Nes vien išmanyti teoriją nepakanka – reikia kasdienės praktikos. Todėl ir mums kiekvienam reikia vis didesnio praregėjimo, kad matytume kasdienių pasirinkimų, elgesio, santykių kelią. Evangelija provokuoja „pasimatuoti“ savo gyvenimo filosofiją ir praktiką. Ir jeigu apima piktumas, nepatinka man tai – labai gerai. Vadinasi, atėjo tinkamas metas rėkti visa gerkle prašant išgydymo, vidinių nuostatų ir elgesio pakeitimo, kad galėčiau pagaliau keliauti tuo keliu ir nebeklaidžiočiau šunkeliais, grioviais ir patvoriais, ieškodama to, ko ten nėra.

Evangelija mums nurodo aplinkybes radikaliam savo mąstymui pakeisti. Pirmiausia, kad pats esu bejėgis sutvarkyti savo gyvenimą. Jei tvarkysiu, kaip pats moku, likusį gyvenimą praleisiu elgetaudamas prie kelio. Būtina prašyti pagalbos! Prašyti Dievo. Pasikliauti, kad tik jis mane gali išgelbėti. Ir ne šiaip pagalvoti apie tai, o rėkti visa gerkle ir dar garsiau. Aišku, kalbu ne apie balso garsumą, o apie ryžtą. Ir dar – kiekvienoje istorijoje egzistuoja kiti asmenys: jie liepia užsičiaupti arba padrąsina, pasidalija patirtimi, nukreipia, paima už rankos ir paveda iki ten, kur jau patys galėsime savarankiškai keliauti. Tačiau kiekvienam mūsų reikia atskirti žmones, kurių klausyti, kurių – ne. Su kuriais kalbėtis, nuo kurių atsitraukti. Jei nesuprasiu – liksiu aklas prie kelio.

Dar yra apsiaustas. Neregys nusimeta jį ir skuodžia pas tą, kuris gali išgydyti. Apsiaustas yra tai, kas jį sieja su netikusiu, su elgetos gyvenimu. Taip ir aš – jei noriu kaitos, turiu „nusimesti“ senus įpročius. Sviesti juos į šalį... Nes jie trukdo kaitai.

Jėzus klausia: „Ko nori, kad Tau padaryčiau?“ Daug žmonių jo vietoj sakytų: „Duok du eurus.“ Dievas žmogų nori išgydyti, išlaisvinti, gražinti jo visą žmogiškąjį orumą.... O mums patogiau truputį pagerinti savo būklę, truputį pataisyti situaciją, kaip įprasta sakyti – tam kartui. Jėzus mažiau nei viską nebūtų jam davęs. Neturi jis dviejų eurų, jis turi regėjimą.

Tačiau neregiui praregėti reiškia, kad turės tiek daug dalykų išmokti: būti atsakingas, pats savimi pasirūpinti, išmokti amato, net pasirūpinti kitais. O dabar taip patogu: tik prie kelio sėdi... Gali sau murmėti, kad oras blogas, žmonės šykštūs, valdžia bloga, o ir jokių socialinių garantijų...

Bartimiejus tai padarė – praregėjo. Ir nusekė paskui Jėzų keliu. Tuo keliu. Meilės. O ar aš šiandien išdrįsiu?

Sesuo Fausta Palaimaitė SF yra Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė.