Informacinių TV laidų kalbos neišeitų labai peikti
Ly­gin­ti ke­lių te­le­vi­zi­jų in­for­ma­ci­nes lai­das kar­tais bū­na ga­na su­dė­tin­ga, nes vi­so­se klai­dų ne­daug, ir sėk­mę ga­li lem­ti vien at­si­tik­ti­nu­mas. Šį­kart lai­dos at­ro­dė skir­tin­gai. LRT ir LNK te­le­vi­zi­jų in­for­ma­ci­nė­se lai­do­se bu­vo tik po vie­ną ki­tą klai­dą, dau­giau – „Lie­tu­vos ry­to“ ir „In­fo TV“, dau­giau­siai – „Bal­ti­cum“ ir TV3 ži­nio­se, itin daug klai­dų bu­vo TV3 ti­truo­se.

Vis dėlto, nors ir negalima labai peikti šių laidų kalbos, surinkus visų šešių televizijų klaidas, susidarytų nemažas sąrašas.

Dažniausi šiame sąraše – junginiai su būvio įnagininku: rinkėjai raginami būti itin atsakingais (=atsakingi); konfliktas taps kruvinu (=kruvinas); tūkstančiai žmonių lenktyniauja mėgindami tapti pačiais laimingiausiais (=patys laimingiausi); specialistai ragina būti itin atidiems ir atsakingiems (=atidžius ir atsakingus). Būdvardis ar kitas būdvardiškai vartojamas žodis tokiuose junginiuose turi būti derinamas prie daiktavardžio arba įvardžio, kurį apibūdina. Įvardis gali būti ir praleistas – toks yra paskutinis pavyzdys: specialistai ragina būti atidžius ir atsakingus, kuriame įvardis mus tik numanomas.

Veiksmažodis atstovauti viename reportažų kelis kartus pavartotas su galininku (čia reikia naudininko): atstovavo Laimutę (=Laimutei); interesus (=interesams) atstovauja. Buvo ir kitokių galininko klaidų. Su judėjimą reiškiančiais veiksmažodžiais tikslui arba siekimui reikšti reikėjo vartoti kilmininką: jų darbus (=jų darbų) pamatyti atvyksta milijonai žmonių; į Kijevą pasiūlyti Lietuvos paramą (=paramos) nuvyko ir Lietuvos prezidentė; atsiųs daugiau karių instruktorių apmokyti vietos pajėgas (=vietos pajėgų). Paskirčiai reikšti reikėjo rinktis junginį su naudininku: komerciniai dronai, skirti gabenti prekes (=skirti prekėms gabenti).

Tarp žodyno klaidų buvo lietuvių kalbai nebūdinga reikšme vartojamų veiksmažodžių apjungti ir iššaukti: konkursas apjungs (=suburs) visas Klaipėdos ugdymo įstaigas; siūlo apjungti (=sujungti) medicininę ir socialinę priežiūrą; problemas iššaukė (=sukėlė) ne jo vertimasis automobiliu.

Ramunė Kanišauskaitė yra Valstybinės kalbos inspekcijos vyriausioji inspektorė