Apie netesėtą pažadą
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas Adol­fą Ra­ma­naus­ką pri­pa­ži­no bu­vus Lie­tu­vos Vals­ty­bės va­do­vu. Adol­fas Ra­ma­naus­kas bu­vo dau­giau ne­gu va­do­vas, jis bu­vo did­vy­ris ir kan­ki­nys. Pri­pa­ži­ni­mas va­do­vo sta­tu­so jam gar­bės ne­pri­de­da. Tai po­li­ti­nis, is­to­ri­nio tei­sin­gu­mo ak­tas, svar­bus pa­čiai Lie­tu­vos Vals­ty­bei.

Ką jau seniai Seimas privalėjo padaryti, tai valstybės vadovo statusą patvirtinti Vytautui Landsbergiui. Prieš metus Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Filharmonijoje sveikindamas Vytautą Landsbergį 85 metų jubiliejaus proga, atsiprašė, jog dar neturi jam paruoštos dovanos ir pasižadėjo greitu metu ją įteikti – kaip suprantu, Valstybės vadovo statuso pripažinimą.

Atėjo dar viena spalio 18-ji diena ir dovaną įteikė tik LRT televizija, parodžiusi filmą „Vytautas Landsbergis. Laisvės keliu“. Filmo kadrai dar sykį priminė kokios tai buvo dienos, kaip iškovota laisvė ir pripažinimas Lietuvai tapti visateise tarptautinės bendruomenės nare. Vytautas Landsbergis Valstybei vadovavo pačiu sunkiausiu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metu, pareikalavusiu tokios išminties, dvasios jėgos ir pasiaukojimo, kokių vėliau išrinktiems prezitentams nereikėjo.

2012 metais dėl pripažinimo Vytautui Landsbergiui Valstybės vadovo statuso buvo parengtas raštas su žinomų visuomenės žmonių parašais, adresuotas Seimo pirmininkei Irenai Degutienei. Neužbaigus akcijos raštas taip ir nepasiekė Seimo. Vėliau jis buvo oficialiai perduotas Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei. Visuomenės atstovų kreipimasis būtų pagrindas vėl iškelti ir spręsti šį klausimą – patvirtinti Vytautui Landsbergiui Valstybės vadovo statusą. Būtų atitaisyta istorinė klaida.

Vytautas Narbutas yra gamtos mokslų daktaras, Lietuvos mokslo premijos laureatas