Vilniuje gaminamas paminklas Antanui Smetonai
Rugp­jū­čio 10 die­ną mi­nė­siant pir­mo­jo Lie­tu­vos pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos 145-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, jo tė­viš­kė­je, esan­čio­je Uk­mer­gės ra­jo­ne Užu­lė­nio kai­me bus ati­deng­tas šiam pre­zi­den­tui uk­mer­giš­kių pa­sta­ty­tas pa­mink­las.

Už ukmergiškių surinktas bei rėmėjų suaukotas lėšas pustrečio metro bronzinį prezidento A. Smetonos paminklą kuria skulptorius Antanas Žukauskas. Jau pagamintas molinis paminklo modelis, kurį apžiūrėjusi Ukmergės rajono savivaldybės komisija pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktą.

Statyti paminklą prezidentui A. Smetonai Ukmergėje sumanyta prieš ketverius metus, šiam sumanymui pritarė ir lėšų paminklo statyboms iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto nutarė skirti šio rajono savivaldybės taryba. Drauge buvo nuspręsta organizuoti kultūrinius renginius, kurių metu surinktos lėšos būtų skiriamos paminklo statyboms. Taip pat pinigų paminklo statyboms aukojo privatūs fondai bei asmenys.

Prezidentui A. Smetonai skirtas paminklas šių metų vasarą bus pastatytas jo gimtinėje Užulėnio kaime šalia jo iniciatyva tarpukariu pastatytos to meto vienos moderniausių šalies mokyklų. Netoli šios vietos esančiame Užugirio kaime yra prezidento A. Smetonos dvaras-vasaros rezidenciją, kurią prezidentui dovanojo turtingi tarpukario Lietuvos žmonės.

A. Smetona Lietuvos prezidento pareigas ėjo 1919–1920 ir 1926–1940 metais. Jis žuvo 1944 metais, kilus gaisrui namuose Jungtinėse Valstijose.