Spalio revoliucijos laimėjimai
Prieš 101 me­tus, 1917 m. lap­kri­čio 7 d., Ru­si­jo­je įvy­ko bol­še­vi­kų per­vers­mas (dar va­di­na­mas Spa­lio re­vo­liu­ci­ja), ku­rio re­zul­ta­tas – nau­ja vals­ty­bė-mons­tras So­vie­tų Są­jun­ga, į ku­rios gniauž­tus 1940 m., de­ja, pa­te­ko ir Lie­tu­va. Nors so­vie­ti­nė pro­pa­gan­da liaup­si­no bol­še­vi­ki­nio per­vers­mo „lai­mė­ji­mus“ bei gy­rė­si so­cia­lis­ti­niais „pa­sie­ki­mais“, ti­krą­ją tie­są apie juos dau­ge­lis ži­no ne iš va­do­vė­lių.

Pristatome Lietuvos partizanų 1947 m. atsišaukimą „Spalio revoliucijos laimėjimai“, kuriame išvardinta 20 bolševikinio perversmo „laimėjimų“, kuriuos taikliai pastebėjo Lietuvos partizanai, rašoma LYA pranešime.