Sovietmečio mitai. Lietuvos partizanai žudė civilius gyventojus
So­vie­ti­nė pro­pa­gan­da nuo­sek­liai sklei­dė mi­tą, jog Lie­tu­vos par­ti­za­nai ne­gai­les­tin­gai žu­dė ci­vi­lius gy­ven­to­jus, to­dėl juos ir va­di­no „ban­di­tais“. Šis dis­kur­sas sis­te­min­gai tę­sia­mas ir šian­dien – par­ti­za­nai ir to­liau nie­ki­na­mi kaip ne­kal­tų au­kų žu­di­kai ir žyd­šau­džiai.

Kiek šie pasakojimai atitinka tikrovę? Kokiomis priemonėmis šį mitą dar pokariu kūrė sovietinė propaganda? Ar stribai bei kiti sovietiniai pareigūnai gali būti laikomi civiliais? Į šiuos klausimus atsako Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikė Auksė Ūsienė.