Restauruoti prieš dvejus metus rasti Lietuvos partizanų Tauro apygardos dokumentai
Po dve­jus me­tus tru­ku­sių dar­bų baig­ti res­tau­ruo­ti Lie­tu­vos par­ti­za­nų Tau­ro apy­gar­dos do­ku­men­tai, ku­rie po že­me iš­bu­vo dau­giau kaip 60 me­tų. 1945 m. įkur­ta Tau­ro apy­gar­da bu­vo vie­na svar­biau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų.

2016 m. rugsėjo mėn. pradžioje ūkininkas Rimtautas Šaukščius, ardamas Marijampolės r. Balsupių k. esantį lauką, į žemės paviršių iškėlė surūdijusį bidoną. Perpjovus bidoną, rasti 59 nevienodo dydžio, kruopščiai popieriumi apvynioti ir virvutėmis perrišti ritinėliai. Pagal ant ritinėlių esančius užrašus nustatyta, kad tai įvairūs Tauro apygardos dokumentai ir leidiniai: apygardos vado įsakymai, rinktinių vadų suvažiavimo protokolai, įvairių metų leidinio „Kovos keliu“ numeriai ir kt. Bidone buvo paslėpti 2709 lapai dokumentų. Tai didžiausias vienoje vietoje per paskutinius du dešimtmečius rastas Lietuvos partizanų archyvas.

Lietuvos kultūros tarybai skyrus dalinį finansavimą Tauro apygardos dokumentai 2017–2018 m. buvo restauruojami Lietuvos centriniame archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas 2019 m. pirmoje pusėje planuoja aprašyti ir sutvarkyti restauruotus dokumentus. Sutvarkyti dokumentai bus suskaitmeninti bei mikrofilmuoti, taip apsaugant originalus nuo neigiamo aplinkos ir naudojimo poveikio. Su skaitmeniniais dokumentų vaizdais Lietuvos ypatingojo archyvo skaitykloje be apribojimų galės susipažinti visi Lietuvos istorija besidomintys asmenys.

Restauruotų Tauro apygardos dokumentų skaitmeniniai vaizdai taip pat bus paskelbti Lietuvos ypatingojo archyvo sukurtoje interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“. Šioje svetainėje vienoje vietoje yra skelbiami suskaitmeninti Lietuvos ypatingajame archyve bei įvairiose Lietuvos atminties institucijose bei privačiose kolekcijose saugomi Lietuvos partizanų dokumentai, jų aprašymai ir informacija apie dokumentų saugojimo vietas. Svetainės sukūrimą taip pat dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau informacijos ir Tauro apygardos dokumentų fotonuotraukas rasite Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje.