Netekome istoriko Antano Tylos
Ei­da­mas 90-uo­sius me­tus, lap­kri­čio 23 d. Vil­niu­je mi­rė is­to­ri­kas An­ta­nas Ty­la, so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pra­ne­ša Lie­tu­vos Są­jū­dis. 

Atsisveikinimas su velioniu lapkričio 26 d. nuo 16 val Vilniaus laidojimo rūmų I salėje (Olandų g. 22, Vilnius). Pirmadienį 17:30 Vilniaus arkikatedroje bus aukojamos Mišios, urna išnešama antradienį 12 val, laidojama Karveliškių kapinėse.

A. Tyla buvo vienas produktyviausių sovietmečiu dirbusių istorikų. 1956 m. baigė Vilniaus universitetą, 1964 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją apie 1905 m. revoliucijos įvykius Lietuvos kaime. 1988 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Lietuvos ir Švedijos feodalų kova dėl Livonijos XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje“. Nuo 1958 m. Lietuvos istorijos instituto bendradarbis, nuo 1997 m. profesorius. Lietuvos mokslų akademijos narys ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys. Už ilgamečius darbus apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi, LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, valstybine Jono Basanavičiaus premija.