Adolfo Ramanausko-Vanago istorijos tyrimų pristatymas
Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos (LMA) Vrub­levs­kių bib­lio­te­ko­je pri­sta­to­mi so­vie­tų nu­kan­kin­to ir nu­žu­dy­to par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go is­to­ri­jos ty­ri­mai.

2018 metais, po kelis dešimtmečius trukusių paieškų, Vilniaus našlaičių kapinėse buvo atrasti A. Ramanausko-Vanago palaikai ir, pasitelkus istorijos, archeologijos, teismo medicinos ir antropologijos specialistus, atlikti unikalūs tyrimai.

LMA Vrublevskių bibliotekoje tyrimus pristato Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros docentas dr. Gintautas Vėlius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis programų specialistas Dalius Žygelis, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis.

Tuo pačiu metu istorikas dr. Arvydas Anušauskas baigė A. Ramanausko-Vanago istorijos tyrimą. Jo parengtoje knygoje aprašomos KGB regztos paieškos operacijos, specialių metodų naudojimas, nagrinėjamas Vanago suėmimo ir kankinimo 1956 metų spalio 12 dienos epizodas, nustatomi penki asmenys, galėję dalyvauti brutaliuose kankinimuose. Pasitelkęs teisminės medicinos, psichiatrijos ir kriminalistikos ekspertus, knygos autorius išaiškina KGB klastotes, atskleidžia asmeninę įkalinto A. Ramanausko-Vanago dvikovą su KGB ir kitus nežinomus šios istorijos puslapius.

Visi šie tyrimai ir pristatatomi LMA Vrublevskių bibliotekoje.

2018 metai paskelbti legendinio lietuvių nacionalinio pasipriešinimo vado A. Ramanausko-Vanago (1918–1957) metais. Jis vadovavo vienam kovingiausių partizanų junginių – Dainavos apygardai, buvo išrinktas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Ginkluotųjų pajėgų vadu, vienuolika metų su ginklu rankose priešinosi sovietinei okupacijai. 1956 metais buvo suimtas KGB, brutaliai kankintas ir okupantų teismo sprendimu sušaudytas.

Spalio 5–6 dienomis Vilniuje vyks iškilmingos A. Ramanausko-Vanago laidotuvės.