Adolfo Ramanausko palaikai atguls Antakalnyje
Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio (LLKS) gink­luo­to­jų pa­jė­gų va­do, LLKS Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. dek­la­ra­ci­jos sig­na­ta­ro, LLKS Ta­ry­bos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo, nuo 1953 m. – aukš­čiau­sio­jo LLKS ir dėl ne­prik­lau­so­my­bės ko­vo­jan­čios Lie­tu­vos par­ei­gū­no, bri­ga­dos ge­ne­ro­lo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go vals­ty­bi­nių lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ja vyks 2018 me­tų spa­lio 5– 6 die­no­mis Vil­niu­je.

„Manau, kad mes atlikome visus svarbius pasirengimo darbus, tad ne tik sostinės, bet ir visos Lietuvos žmonės turės galimybę pagerbti žymų kovotoją už laisvę. Nuoširdžiai dėkojame istorikams ir antropologams, kuriems pavyko rasti ir identifikuoti palaikus. Su didele pagarba palydėsime Adolfą Ramanauską – Vanagą į amžinojo poilsio vietą valstybės vadovų panteone Antakalnyje“,– sakė valstybinės laidojimo komisijos vadovas Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus yra paskelbęs Adolfo Ramanausko-Vanago metais, o Vyriausybė patvirtino 100-ųjų gimimo metinių minėjimo planą. Parengta plati kultūrinė, edukacinė, mokslinė programa, kuri padės plačiau atskleisti šią iškilią asmenybę, parodys kovos kelią už Lietuvos laisvę.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas, sovietams okupavus Lietuvą, įsijungė į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę, tapo vienu iškiliausių partizanų vadų, jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis.

A. Ramanauskas-Vanagas kartu su kitais septyniais partizanų vadais 1949 vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaraciją. Seimas įstatymu pripažino deklaraciją Lietuvos valstybės tęstinumui itin reikšmingu teisės aktu. Šiuo dokumentu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis paskelbė, kad prisiima atsakomybę vadovauti nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui.

A. Ramanauskas-Vanagas 1956 m. buvo suimtas, o 1957 lapkričio 29 d. Vilniuje sušaudytas. Jo žmona partizanė B. Mažeikaitė– Ramanauskienė okupantų teismo nuteista 8 metus kalėti lageriuose.

A. Ramanausko-Vanago palaikai šiais metais buvo rasti Našlaičių kapinėse Antakalnyje. Palaikų autentiškumas nustatytas atlikus teismo antropologinę analizę, kaukolės ir asmens fotografijų sugretinimus bei DNR tyrimus.