2019-ieji – generolo Jono Žemaičio-Vytauto metai
Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­ko ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to me­tų prog­ra­mos pla­ną, ku­rį par­en­gė Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio pot­var­kiu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. 2019 me­tais nu­ma­ty­ta pa­mi­nė­ti šios Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms svar­bios is­to­ri­nės as­me­ny­bės at­mi­ni­mo me­tus įvai­riais ren­gi­niais, vie­ši­ni­mo bei edu­ka­ci­niais ir kul­tū­ri­niais pro­jek­tais.

Numatoma surengti Jono Žemaičio-Vytauto atminimo pagerbimo renginį memoriale, Minaičiuose, kartu minint Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo 70-metį, organizuoti partizanų vadui pagerbti skirtą renginį Vilniuje, aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos.

Programos plane taip pat numatyta surengti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui „Antikomunistinis ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje, Rytų bei Centrinėje Europoje 1944 – 1953“, organizuoti pagerbimo ceremoniją aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos Jono Žemaičio – Vytauto žūties metinėms paminėti.

Užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų ambasadose, tarptautinėse organizacijose žadama rengti renginius, pristatančius Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo – partizaninio karo svarbą kovojant su sovietų okupacija.

Taip pat numatoma įgyvendinti informacinę kampaniją, skirtą supažindinti Lietuvos ir užsienio visuomenes su rezistenciniu judėjimu Lietuvoje 1944–1953 metais, parengti ir išleisti knygą „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir signatarai“, organizuoti konferenciją, skirtą generolo Jono Žemaičio-Vytauto dalyvavimo Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo – partizaninio karo kovoje tyrinėjimams.

Rengiamasi pastatyti atminimo ženklą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui jo tėviškėje Raseinių rajone, Kiaulininkų k., organizuoti Jono Žemaičio-Vytauto vyriausiosios vadavietės Paskynų kaime (Šimkaičių seniūnija) išsaugojimo ir įamžinimo koncepcijos parengimą.

2019 – uosius Seimas yra paskelbęs Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto metais. Priemonių plano įgyvendinime dalyvauja daug savivaldybių, tad Jono Žemaičio – Vytauto metams paminėti renginiai bus organizuojami visoje Lietuvoje. Kitais metais minėsime ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo 70-metį. Renginių, pristatančių Lietuvos laisvės kovas, rezistencinį judėjimą bus gausu ir Lietuvoje, ir užsienyje.