Žada priešintis JAV raketų dislokavimui Baltijos šalyse
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ser­ge­jus Riab­ko­vas ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė da­ry­sian­tis vis­ką, kad JAV ne­dis­lo­kuo­tų Bal­ti­jos ša­ly­se trum­po­jo ir vi­du­ti­nio nuo­to­lio ra­ke­tų, Mask­vai ir Va­šing­to­nui pa­si­trau­kus iš svar­baus Šal­to­jo ka­ro lai­kų nu­si­gink­la­vi­mo su­si­ta­ri­mo.

„Dėsiu visas pastangas, kad užkirsčiau kelią viskam, ką paminėjote“, – per spaudos konferenciją pareiškė S. Riabkovas, paklaustas, ką darytų Rusija, jeigu JAV dislokuotų raketas Baltijos valstybėse, ypač Estijoje.

„Esu tikras, kad visi mes, turintys tam tikrą vaidmenį užsienio politikoje, gynybos ir saugumo srityse, dirbsime kaip viena komanda ir neleisime susiklostyti padėčiai, kuri reikštų galą viskam, kas ištisus dešimtmečius sudarė Europos saugumo sąvoką“, – nurodė viceministras.