Vilniuje – kariuomenės šimtmečio paradas
Pa­grin­di­nis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­kū­ri­mo šimt­me­čio šven­tės ak­cen­tas – lap­kri­čio 24 die­nos iš­kil­min­gas ka­ri­nis par­adas Kons­ti­tu­ci­jos pros­pek­te Vil­niu­je. Tai di­džiau­sias iki šiol ka­ri­nis ren­gi­nys Lie­tu­vo­je, su­reng­tas mies­to gat­vė­mis, ku­ria­me da­ly­vaus Lie­tu­vos ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų bei par­tne­rių ka­riai su ka­ri­ne tech­ni­ka ir mo­der­nia gink­luo­te.

Užsienio valstybių atstovai

Iškilmingame kariniame parade dalyvauja atstovai iš 27 valstybių.

Karių rikiuotė

49 rikiuotės būriai – 35 Lietuvos, 14 užsienio šalių.

6 užsienio šalių vėliavų grupės.

Iš viso apie 1800 karių – apie 1400 Lietuvos, apie 400 užsienio šalių.

180 technikos kolonos karių.

Užsienio šalys su būriais

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės, dislokuotos Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje;

Trišalė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigada LITPOLUKRBRIG;

Latvija;

Estija.

Užsienio šalys tik su vėliavų grupėmis

Danija, Moldova, Sakartvelas, Kroatija, Suomija, Švedija.

Karinė technika

Iš viso – apie 80 karinės technikos vienetų, iš jų Lietuvos – per 50 vienetų:

visureigiai, motociklai, sunkvežimiai, šarvuočiai, artilerijos pabūklai, tankai, oro gynybos sistema, orlaiviai.